tuinafval, retributie 2014-2019 voor het afhalen van

MOTIVERING
1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Benevens de verzoeken tot het afhalen van huishoudelijke afvalstoffen van groter formaat verzoeken de inwoners van onze gemeente om eveneens tuinafval af te halen. Het besluit van de gemeenteraad van 29 november 2012 houdende goedkeuring van de retributie 2013 voor het afhalen van tuinafval.

Het is financieel aangewezen voormeld besluit voor de aanslagjaren 2014-2019 te hernieuwen.

2. Juridisch kader
De bepalingen van het gemeentedecreet

Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, met latere wijzigingen;

Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaamse reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met latere wijzigingen;

Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 betreffende het uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen.

3. Adviezen
Niet van toepassing.

4. Bijkomende motivatie
Niet van toepassing

5. Financiële gevolgen
De opbrengst is afhankelijk van de gebruiksfrequentie en wordt geraamd op 17.500 euro.

 

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt de retributie voor het op verzoek ophalen met speciale ophaalbeurten van tuinafval vastgesteld als volgt:

- 30,00 euro indien het volume van de afgehaalde tuinafval minder is dan een halfvol geladen vrachtwagen;
- 60,00 euro voor een halfvol geladen vrachtwagen;
- 120,00 euro voor een volledig volgeladen vrachtwagen.

Deze bedragen omvatten zowel de vergoeding voor personeel als het gebruik van een gemeentelijke voertuig.

Art.2.- De inning door de financieel beheerder van het verschuldigde bedrag geschiedt na de geleverde prestatie en op voorlegging van een factuur opgesteld door de gemeentediensten op naam van de begunstigde voor de geleverde prestatie.

Art.3.- Indien het onderzoek “de commodo et incommodo” dat nopens onderhavige beslissing zal ingesteld worden geen bezwaar oplevert, of wanneer de bezwaren, die tijdens dit onderzoek worden ingediend, door de gemeenteraad worden verworpen, zal het thans gestemde reglement als definitief aangezien worden en voor goedkeuring aan de bevoegde overheid worden gezonden.

 

Uitgelicht