huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerken en van gelijkgestelde producten, belasting 2020-2025 herinvoering

datum goedkeuring

29 juni 2020

datum bekendmaking

6 juli 2020

feiten en motivering
et besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 houdende goedkeuring van de belasting 2020-2025 op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerken en daarmee gelijkgestelde producten.

In opvolging van de Coronacrisis heeft de gemeenteraad in zitting van 30 maart 2020 het belastingreglement op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk tijdelijk opgeheven. Er werden tijdens de crisis in zeer geringe mate folders bedeeld. De winkels heropenden op 11 mei 2020 hun deuren. Er worden opnieuw, zoals voor de crisis, grote hoeveelheden reclamefolders in de bussen vastgesteld.

Het ongevraagd en systematisch verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk en gelijkgestelde producten in alle brievenbussen is nadelig voor het milieu, het volume papierafval verhoogt en brengt bijkomende kosten van onder meer afhaling en verwerking met zich mee.

De financiële toestand van de gemeente maakt de heffing noodzakelijk van alle rendabele belastingen.

Het is aangewezen voormeld besluit met ingang van 1 juli 2020 opnieuw in te voeren.

juridisch kader
Het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van gemeentebelastingen.
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet), met latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), met latere wijzigingen;
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

financiële gevolgen
De opbrengst wordt geraamd op 210.000 euro.

BESLUIT:
Met 17 ja-stemmen (Philip Cools, Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans, Bruno Heirman, Jan Jambon, Karin Willemen-Beyers, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Cathy Mallentjer en Tom Versompel), 14 neen-stemmen (Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Robrecht Eeman, Ingeborg Hermans, Greet Verbert, Kasper Vanpoucke en Shana Claessens).

Art.1.- Met ingang van 1 juli 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt een gemeentebelasting gevestigd op het huis-aan-huis verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten op het grondgebied van de gemeente.

Art.2.- Definities

Reclamedrukwerk: elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen, en die erop gericht is een potentieel cliënteel er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder.

Huis-aan-huis verspreiding: het systematisch achterlaten van drukwerk zonder adressering in de brievenbussen van woningen, zonder dat de bestemmeling hiervoor enig initiatief heeft betoond.

Niet-geadresseerd: het ontbreken van een individuele adressering, waarbij ook de collectieve adresaanduiding per straat, of een gedeeltelijke adresvermelding, wordt beschouwd als niet-geadresseerd.

Gelijkgestelde producten: onder meer alle stalen en reclamedragers, door de adverteerder aangeboden, die willen aanzetten tot het gebruik of verbruik van diensten, producten of transacties. De opsomming is niet limitatief.

Art.3.- Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die geldt als de verantwoordelijke uitgever van het betreffende reclamedrukwerk.
Indien deze niet gekend is, degene onder wiens handelsnaam, logo of embleem de reclame wordt gevoerd, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betaling van de belasting.

Art.4.- Berekeningsgrondslag en tarief
De belasting is verschuldigd telkens er een huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk of daarmee gelijkgesteld product plaatsvindt en wordt onderverdeeld in twee categorieën, naargelang de grootte, volume of aard:

• 1ste categorie: 0,005 euro per bedeeld exemplaar met een minimum van 25 euro per bedeling voor reclamedrukwerk (of gelijkgesteld) kleiner of gelijk aan A4 met maximum 1 blad (= 2 bladzijden);

• 2de categorie: 0,02 euro per bedeeld exemplaar met een minimum van 100 euro per bedeling voor alle reclamedrukwerk of gelijkgestelde producten die niet tot categorie 1 behoren

Het al dan niet volledig bedrukt zijn van de bladzijden geeft geen aanleiding tot een belastingvermindering.

Art.5.- Vrijstellingen Zijn van de belasting vrijgesteld: • publicaties van publiekrechtelijke personen • publicaties van socio-culturele, politieke- en sportverenigingen

Art.6.- Aangifteplicht
De belastingplichtige moet uiterlijk op de laatste werkdag voor elke verspreiding een aangifte indienen bij het gemeentebestuur. Deze aangifte bevat alle noodzakelijke inlichtingen voor het vestigen van de aanslag van het verspreide drukwerk of het gelijkgestelde product.

De aangifte kan digitaal ingediend worden via het e-loket van de gemeente Brasschaat (www.brasschaat.be / e-loket). Op eenvoudig verzoek kan een aangifteformulier bekomen worden.
Het aangifteformulier kan via één van volgende kanalen terug bezorgd worden:
• e-mail: reclamefolders@brasschaat.be
• post: Gemeentehuis dienst financiën, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
• afgifte: Gemeentehuis onthaal, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Art.7.- Procedure van ambtshalve vaststelling en bijhorende belastingverhoging

Bij gebrek aan aangifte op de gestelde datum, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast conform de procedure voorzien in artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008

Indien een verspreiding van reclamedrukwerk in de brievenbussen ambtshalve wordt vastgesteld wordt het aantal verspreide exemplaren als volgt vastgesteld:

- zone Driehoek: 2.447 exemplaren
- zone Centrum: 2.772 exemplaren
- zone Kaart: 2.000 exemplaren
- zone Mariaburg-Vriesdonk: 2.189 exemplaren
- zone Bethanië-Maria-ter-Heide 2.399 exemplaren

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 100% van de ontdoken belasting. De belastingverhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.

Art.8.- Wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.