kinderbijslag en studietoelagen voor wezen

Als je zelf of je partner overlijdt, heeft elk van je kinderen waarvoor je kinder-bijslag ontvangt, recht op wezenbijslag. Elk kind heeft recht op hetzelfde bedrag, ongeveer 346 euro, verhoogd met leeftijdsbijslagen.
 

de overledene was loontrekkend

de overledene was loontrekkend

  • Vraag zo vlug mogelijk de wezenbijslag aan bij het kinderbijslagfonds.
  • Voeg een uittreksel van het overlijden toe bij je aanvraag.
  • Vermeld je aansluitingsnummer.

Het recht op wezenbijslag blijft geldig zolang de overlevende niet hertrouwt of een nieuw gezin vormt.
 

de overledene was op het ogenblik van overlijden ambtenaar

de overledene was op het ogenblik van overlijden ambtenaar

De gewone kinderbijslag werd tot nu toe samen betaald met de wedde. 
Je vraagt de wezenbijslag aan bij het kinderbijslagfonds van je werkgever.
 

de overledene was zelfstandige

de overledene was zelfstandige

De sociale verzekeringskas waarbij de overleden ouder is aangesloten, betaalt de volledige wezenbijslag. 
Meer info bij de Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. 
 

de overledene is op het ogenblik van overlijden grensarbeider in Nederland

de overledene is op het ogenblik van overlijden grensarbeider in Nederland

Of er al dan niet kinderbijslag of wezenbijslag door België of Nederland wordt toegekend, hangt af van de plaats van tewerkstelling en de gezinssituatie. Neem contact op met de sociale dienst (Sociaal Huis) om het voor je na te gaan.
 

studietoelage voor wezen

studietoelage voor wezen

Je kind studeert maar ontving er geen studietoelage voor? 
Na het overlijden van je partner komt je kind misschien wel in aanmerking voor een studietoelage. Ook kleuters, leerlingen uit het lager en secundair onderwijs komen in aanmerking.

Voor meer informatie kan je terecht bij:
Provinciehuis | Koningin Elisabethlei 22 | 2018 Antwerpen
gratis nummer: 1700 | www.studietoelagen.be | studietoelagen@vlaanderen.be