te verwittigen bij overlijden

Wanneer je geconfronteerd wordt met een overlijden komen er een heleboel dingen op je af. Naast het emotionele luik moeten er ook heel wat administratieve zaken geregeld worden. We geven je alvast een lijst van te verwittigen diensten.

werkgever van de overledene

werkgever van de overledene

Bezorg een uittreksel van overlijden aan de werkgever van de overledene. 
De werkgever zorgt voor alle nog uit te betalen lonen, premies en vergoedingen.

De overledene was...
arbeider: je vraagt de uitkering van het vakantiegeld aan bij het vakantiefonds van de overledene;
bediende: de werkgever betaalt het vakantiegeld uit aan de erfgenamen;
ambtenaar: je kan een begrafenisvergoeding aanvragen bij de overheid waar de overledene was tewerkgesteld.
 

bank of spaarkas

bank of spaarkas

Je verwittigt de bank of spaarkas waar de overledene cliënt was. 
Vermeld de oorzaak van het overlijden. De meeste financiële instellingen 
hebben namelijk polissen afgesloten voor hun cliënten. Soms voorzien die een 
vergoeding, bijvoorbeeld in geval van overlijden door een ongeval.

Van zodra de financiële instelling op de hoogte is van het overlijden blokkeert zij alle tegoeden op de zicht- en spaarrekeningen, ook die van de achterblijvende partner. Alle volmachten vervallen. De kluis op naam van de overledene wordt verzegeld, ook gezamenlijke kluizen met partner of andere gebruikers. 

De bank of spaarkas legt je uit wat je moet doen om over het geld te beschikken. Wanneer het gaat over betalingen in verband met het overlijden, zijn de meeste banken erg soepel en worden de facturen via een overschrijving betaald.

Om terug geld te kunnen afhalen moet de rekening worden vrijgegeven. 
Daarvoor bezorg je de bank een akte van erfopvolging (opgemaakt door de notaris) of een attest van erfopvolging (afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor).
De verklaring van erfrecht bij minieme bedragen, ondertekend door het gemeentebestuur, en de akte van bekendheid opgemaakt door de vrederechter zijn niet geldig voor deblokkering!

De langstlevende partner, gehuwd of wettelijk samenwonend, kan tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen staat, met een maximum van 5000 euro, als voorschot uitgekeerd krijgen. Dit om dringende uitgaven te doen, zonder dat er een attest of akte van erfopvolging nodig is.
 

renten en tegemoetkomingen

renten en tegemoetkomingen

Heel wat mensen genieten specifieke uitkeringen. Kijk na of ook de overledene één van deze of meerdere uitkeringen ontving:
rente van een beroepsziekte via het fonds voor beroepsziekten;
rente van arbeidsongeval via een verzekeringsmaatschappij;
ouderdomsrente;
rente van de nationale kas voor oorlogspensioenen (NKOP);
toelage van het nationaal werk voor oorlogsslachtoffers of -invaliden;
inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming of 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden via de sociale zekerheid;
mantelzorgtoelage via de Vlaamse zorgverzekering.

Verwittig deze diensten door...
een uittreksel uit de overlijdensakte te bezorgen;
het dossiernummer van de overledene bij de betrokken instantie te vermelden.

Meer info bij de sociale dienst. Breng alvast een strookje van betaling mee of het dossiernummer van de overledene bij de betrokken 
instantie.
 

huiseigenaar

huiseigenaar

Het overlijden van huurder of verhuurder stelt geen einde aan een normale 
huurovereenkomst. De erfgenamen kunnen de overeenkomst alleen beëindigen door naleving van de normale opzeggingsvoorwaarden. 
Soms bepalen huurovereenkomsten specifiek dat de overeenkomst automatisch wordt ontbonden in geval van overlijden.
 

ziekenfonds

ziekenfonds

Bezorg je ziekenfonds zo vlug mogelijk:

  • een uittreksel van het overlijden;
  • de SIS-kaart van de overledene;
  • je naam, adres, rijksregisternummer en rekeningnummer. 

Je ziekenfonds brengt de ziekteverzekering van de nabestaanden in orde:

  • hoedanigheid als verzekerde;
  • indien van toepassing het recht op verhoogde tegemoetkoming voor 
  • gezondheidszorgen (Omnio-statuut);
  • aanpassing SIS-kaart en kleefzegels;
  • begrafenisvergoeding (die kan niet door de begrafenisondernemer in je plaats ontvangen worden).

extra info

extra info

de begrafenisvergoeding
Voor loontrekkenden voorziet de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering een begrafenisvergoeding. De aanvullende verzekering van het ziekenfonds geeft eventueel nog bijkomende voordelen of een begrafenisvergoeding aan categorieën die niet wettelijk voorzien zijn.

Was de overledene gepensioneerd bij de openbare sector dan wordt bij wijze van begrafenisvergoeding nog één maand wedde of pensioen uitbetaald. Het bedrag is begrensd.


verhoogde tegemoetkoming (Omnio-statuut)
Je ziekenfonds controleert je bruto inkomen na het overlijden van je echtgeno(o)t(e). Als je inkomen onder een bepaalde grens blijft, heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming en een voordeliger tarief voor 
geneeskundige verstrekkingen, medicatie en hospitalisatie. 
Het Omnio-statuut geeft eventueel ook recht op andere sociale voordelen.