laden en bergen van goederen, belasting 2014-2019

datum goedkeuring

18 november 2013

datum bekendmaking

4 december 2013

Art.1.- Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt lastens de eigenaar van de goederen of zijn rechtverkrijgenden en ten voordele van de gemeente Brasschaat een gemeentebelasting gevestigd op het laden en bergen van voorwerpen die voortkomen van uitdrijving, alsmede op de bewaring van deze voorwerpen in het gemeentemagazijn en op het wegnemen en het bewaren van in beslag genomen voertuigen.

Art.2.- Het bedrag van de belasting voor het laden, bergen en wegnemen wordt per uur van de werkelijke tijd die nodig is geweest voor het laden, bergen en wegnemen van de voorwerpen en de in beslag genomen voertuigen vastgesteld als volgt:

  • vrachtwagen (zonder voerder): 40,00 euro;
  • uurlonen van het personeel: de werkelijke op dat ogenblik geldende uurlonen, verhoogd met de patronale bijdrage voor de RSZ en verhoogd tevens met de kosten van de verzekering tegen arbeidsongevallen, met een minimumkost voor ieder geval afzonderlijk van 30,00 euro/uur voor werklieden en 38,00 euro/uur voor ploegbaas/meesterknecht.

Het bedrag van de belasting wordt verhoogd met 12,50 euro voor de administratiekosten.

Art.3.- De belasting voor de eigenlijke bewaring in het gemeentemagazijn van voorwerpen die voortkomen van uitdrijving en van in beslag genomen voertuigen wordt vastgesteld op 0,25 euro per dag en per vierkante meter in beslag genomen ruimte.

Art.4.-

§1.- Vooraleer de goederen en/of voertuigen worden afgehaald in het gemeentemagazijn, zijn de belanghebbenden verplicht een bedrag gelijk aan de vermoedelijke belasting in bewaring te geven tegen afgifte van een ontvangstbewijs, dat op elk verzoek van de met toezicht belaste ambtenaren of agenten moet worden getoond. Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contant-belasting worden geboekt en ten opzichte van de belastingplichtige met een kwitantie worden bevestigd indien geen tegenbericht van de belastingplichtige bij het gemeentebestuur toekomt uiterlijk de dag vóór deze waarop het belastbaar feit zich zal voltrekken.

§2.- Bij gebrek aan contantbetaling wordt de belasting ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Art.5.- De vestiging en invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het gelijknamige decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.

Art.6.- Indien het onderzoek “de commodo et incommodo” dat nopens onderhavig besluit zal ingesteld worden geen bezwaar oplevert, of wanneer de bezwaren, die tijdens dit onderzoek worden ingediend, door de gemeenteraad worden verworpen, zal het thans gestemde reglement als definitief aangezien worden en voor goedkeuring aan de bevoegde overheid worden overgezonden.