lijkbezorging (inkomtaks, begravingen), belasting 2014-2019

datum goedkeuring

18 november 2013

datum bekendmaking

4 december 2013

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt een belasting geheven voor elke lijkbezorging van personen die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van de gemeente Brasschaat. De belasting treft zowel de begraving als de verstrooiing of het bijplaatsen in een columbarium/urnenveld, van de as van gecremeerde overledenen.

Art.2.- De belasting is verschuldigd door de persoon die de aanvraag indient.

Art.3.-De belasting bedraagt 250,00 euro voor een persoon vanaf 10 jaar oud en 125,00 euro voor een kind beneden de 10 jaar oud.

Art.4.- Zijn van de belasting vrijgesteld:

- het opgraven en wederbegraven van de voor het vaderland gevallen militairen en burgers;
- personen die inwoner van de gemeente Brasschaat geweest zijn, doch verbleven in een rustoord voor bejaarden, een serviceflat, een zorgflat, een psychiatrische inrichting of enige andere instelling buiten de gemeente of als zorgbehoevende bij familieleden werden ondergebracht. Zij moeten gedurende een ononderbroken periode van 10 jaar ingeschreven geweest zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Brasschaat en mogen op het ogenblik van overlijden niet langer dan 10 jaar om voorgaande redenen uitgeschreven zijn uit de bevolkingsregister van Brasschaat.

Art.5.- De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebrek aan een contante betaling, wordt de belasting een kohierbelasting.

Art.6.- De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in de gelijknamige decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.

Art.7.-Indien het onderzoek "de commodo et incommodo" dat nopens onderhavig besluit zal ingesteld worden geen bezwaar oplevert, of wanneer de bezwaren, die tijdens dit onderzoek worden ingediend, door de gemeenteraad.