materiële steun-uitleendienst, retributie 2014-2019

datum van goedkeuring

16 december 2013

datum van bekendmaking

2 januari 2014

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie geheven op materiële steun verstrekt door de gemeente overeenkomstig het gemeentelijk reglement op de uitleendienst goedgekeurd in zitting van heden, met latere wijzigingen.

Art.2.- Het retributiereglement is van toepassing op al het uitleenbaar materiaal, vermeld volgens bijlage 1. In deze bijlage staan de tarieven per categorie, de waarborgen en de kostprijs bij verlies vermeld. Vanaf een huurtermijn van vijf dagen (kamptarief) ontvangt de ontlener een korting van 50 %.

Art.3.- Bij verlies of beschadiging van materiaal, zoals vermeld in artikel 5 van het gemeentelijk reglement uitleendienst, wordt volgende bijkomende retributie geheven:

  • herstellingskost/onderhoudskost: indien herstelling/onderhoud mogelijk is door gemeentepersoneel: 30 euro/uur;
  • herstellingskost: indien herstelling door gemeentepersoneel niet mogelijk is wordt de herstellingskost doorgerekend;
  • bij verlies of diefstal wordt de vervangingswaarde (de volledige kostprijs van het materiaal) aangerekend.

Art.4.- Indien materiaal vermeld in artikel 7 van het ‘gemeentelijk reglement uitleendienst’ laattijdig wordt ingeleverd, wordt een bijkomende retributie geheven van:

  • materialen zonder waarborg: 5 euro per dag en per stuk;
  • materialen met waarborg: 10 % van de waarborg, met een minimum van 5 euro.

Deze bijkomende retributie bedraagt maximaal 30 euro.

Art.5.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager van het materiaal en wordt bij het afhalen van de materialen, tegen ontvangstbewijs in bewaring gegeven bij het gemeentebestuur. Bij het terugbrengen van de ontleende materialen wordt definitief afgerekend.

Art.6.- Indien het onderzoek “de commodo et incommodo” dat nopens onderhavig besluit zal ingesteld worden geen bezwaren oplevert of wanneer de bezwaren die tijdens dit onderzoek worden ingediend door de gemeenteraad worden vervangen zal het thans gestemde retributiereglement als definitief worden aanzien en voor het nodige gevolg gezonden worden aan de bevoegde overheid.

gemeenteraadsbesluit van 16 december 2014 - bekendgemaakt op de website op 2 januari 2014