ondernemersraad

Het gemeentebestuur wil lokale ondernemers een stem geven en heeft daarom in februari 2022 de ondernemersraad opgericht. Een raad bestaande uit experten uit verschillende sectoren die de gemeente kunnen adviseren vanuit hun expertiserol. Op die manier willen we het ondernemersklimaat in Brasschaat verbeteren.

De ondernemersraad bestaat uit een afgevaardigde van de dienst ondernemen en toerisme, de schepen van Lokaal Ondernemen, afgevaardigden van de Brasschaatse winkeliersverenigingen en een boeiende mix van lokale ondernemers en experten (in totaal maximaal 20 leden).

Wat is de taak van de ondernemersraad?
• Bespreken, evalueren en geven van advies over dossiers met een brede gemeentelijke impact op de ondernemers. De adviesraad denkt mee na over doelstellingen en acties die tegemoet komen aan de noden en behoeften van de ondernemers.
• Geven van advies over de werkingsprocessen van de gemeente, in het bijzonder hoe deze optimaler kunnen worden ingericht met het oog op een klantgerichte benadering van de lokale ondernemer.
• Rapporteren aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad over de thema’s en onderwerpen die ze bespreken.
• Detecteren van nieuwe technologieën, trends, innovaties, … en proactieve voorstellen doen aan het college om het ondernemersklimaat in Brasschaat te versterken en te verbeteren.

De leden van de ondernemersraad zijn benoemd voor een periode van 3 jaar. De ondernemersraad komt vier keer per jaar samen. Indien nodig, kan er een extra adviesraad worden ingeroepen.

Huidige leden

 • Marc Périn: Voorzitter handelaarsvereniging Donk Patio vzw
 • Heidi Geeraerts: Voorzitter Handelaarsvereniging Samen Mariaburg vzw
 • Katrien Hillen: Middenstandsvereniging Maria-ter-Heide
 • Marco Van Ende: Albert Heijn
 • Tom Van Groeningen: Salons de Groene Jager
 • Evert Eyckerman: Godevaart Gereedschappen bv
 • Jelle Geerts: Nexu
 • Katja Craeghs: Greenpoint
 • Sabine van Oppens: HannaDetail
 • Tom Vercammen: Chateau Paulette
 • Pieter Adriaensens: KBC Bank
 • Guy Cox: Brasserie Excelsior
 • Sig Engelbosch: Si-ja

De ondernemersraad vergadert dit jaar op 4 mei, 29 juni, 7 september & 9 november. 


Suggesties of vragen voor de ondernemersraad? Neem contact op met de dienst ondernemen en toerisme
T 03 650 29 30 of via kmo@brasschaat.be