nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie, belasting 2020-2025

datum goedkeuring

27 april 2020

datum bekendmaking

30 april 2020

Feiten en motivering
De activiteiten van nacht- en telefoonwinkels verschillen grondig met de activiteiten van de gewone kleinhandel: de openingsuren situeren zich grotendeels tijdens de nachtrust van de meeste omwonenden en het publiek is enigszins verschillend dan dat van de overige kleinhandel. De uitbating van deze zaken gaat ook vaak gepaard met verstoring van de openbare orde, met inbegrip van verstoring van nachtrust en overlast, wat extra inspanningen van de gemeente vraagt voor het handhaven ervan.

Verder zijn ook extra controles op het naleven van de voorwaarden van de vergunning nodig.

Aangezien deze situatie aldus kan leiden tot verhoogde inspanningen vanwege de gemeente, o.a. wat betreft de inzet van de lokale politie voor de handhaving van de openbare rust en verkeersveiligheid en ook van de andere diensten die instaan voor de openbare netheid.

Het is billijk een openingsbelasting als een jaarlijkse belasting op nacht- en telefoonwinkels als bijdrage in deze financiële last vast te stellen. Beide belastingen kunnen niet in hetzelfde jaar worden opgelegd.

De eigenaars van de panden, waar deze winkels of private bureaus zich vestigen, moeten zich bewust zijn van het feit dat zij een grote medeverantwoordelijkheid dragen bij de verhuur van hun goed voor activiteiten die de openbare orde kunnen verstoren, de netheid kunnen aantasten, het imago van het winkelapparaat kunnen schaden. De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan en de eigenaar van het pand waar de handelszaak wordt uitgebaat zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belastingschuld.

Juridisch kader
2 van 4 Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening;

Het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van gemeentebelastingen;
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur. De omzendbrief Vlaamse Regering KB/ABB2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit, punt 3.28.
Het bijzonder politiereglement tot exploitatie van nacht- en telefoonwinkels in Brasschaat. Financiële gevolgen
De ontvangsten worden geraamd op 1.500 euro.

BESLUIT:
Met 29 ja-stemmen (Philip Cools, Adinda Van Gerven, Myriam Van Honste, Goele Fonteyn, Inez Ven, Carla Pantens, Karina Hans, Bruno Heirman, Dirk de Kort, Dimitri Hoegaerts, Bart Brughmans, Jef Konings, André Van Mechelen, Jan Jambon, Niels de Kort, Luc Van der Schoepen, Karin WillemenBeyers, Christophe Thomas, Robrecht Eeman, Bart Thijs, Walter Vermeulen, Erwin Callens, Hedwig van Baarle, Joris Van Cauwelaert, Dieter Heughebaert, Greet Verbert, Shana Claessens, Cathy Mallentjer en Tom Versompel), 4 neen-stemmen (Rudi Pauwels, Lisa Buysse, Ingeborg Hermans en Kasper Vanpoucke).

Art.1.- Met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt er zowel een openingsbelasting als een jaarlijkse belasting geheven op de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie (telefoonwinkels), gelegen op het grondgebied van Brasschaat.

Art.2.- Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: - nachtwinkel: een vestigingseenheid die
a) ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”;
b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld;
c) een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150 m²; d) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” of “avondwinkel” of een gelijkaardig opschrift draagt.

- privaat bureau voor telecommunicatie: iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten, hoe miniem het aanbod van diensten ook is. (zoals bijvoorbeeld belwinkels en internetcafés).
- uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de rechtspersoon, ongeacht hun eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en risico de inrichting, die hij huurt of waarvan hij eigenaar is, wordt uitgebaat.
- uitbatingsvergunning: een toelating die aan de uitbater het recht verleent om op het aangeduide adres de betrokken inrichting uit te baten.
- vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en die voor de consument toegankelijk is, waar activiteiten waarop de Wet van 10 november 2006 van toepassing is, uitgeoefend worden.

Art.3.- Overgangsmaatregel Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie, gelegen op het grondgebied Brasschaat die hun activiteiten zijn gestart voor de goedkeuring van dit reglement, zijn vrijgesteld van de openingsbelasting.

Art.4.- Belastingplichtige 3 van 4 De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nacht- of belwinkel, ongeacht of de maatschappelijk zetel in de gemeente gelegen is of niet. De eigenaar van de handelszaak, de uitbater ervan en de eigenaar van het pand waar de handelszaak wordt uitgebaat zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.

Art.5.- Tarief en berekening De openingsbelasting is een éénmalige belasting die is vastgesteld op 6000 euro. Deze is verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie, zoals gedefinieerd in artikel 2 van dit reglement. Elke wijziging van uitbating staat gelijk aan een nieuwe handelsactiviteit. De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1500 euro per gevestigde nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie. De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Ze zijn verschuldigd voor het ganse jaar, welke ook de aanvangs- of stopzettingsdatum van de economische activiteit of wijziging van de uitbating in het jaar is. De jaarlijkse belasting gaat in vanaf het jaar, volgend op het jaar van de inkohiering van de openingsbelasting, of bij gebreke hiervan, vanaf de inwerkingtreding van dit belastingreglement. Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan, om welke reden dan ook.

Art.6.- Aangifte
6.1 De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat volgens vermelde modaliteiten en vóór vermelde vervaldatum moet worden terugbezorgd.
6.2 De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 30 september van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

Art.7.- Procedure van ambtshalve vaststelling en bijhorende belastingverhoging Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 gesteld termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast conform de procedure voorzien in artikel 7 van het decreet van 30 mei 2008.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met:
• 10% bij een eerste overtreding;
• 40%, 70% en 100% bij respectievelijk een tweede, derde en vierde opeenvolgende overtreding;
• 200% vanaf een vijfde opeenvolgende overtreding. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

Art.8.- Meldingsplicht Elke wijziging of stopzetting van een economische activiteit dient onder de verantwoordelijkheid van de belastingplichtigen onmiddellijk en per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs te worden gemeld aan het gemeentebestuur.

Art.9.- Wijze van inning 4 van 4 De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. De belasting moet betaald worden binnen 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Art.10.- Procedure De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het gelijknamige decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.