opcentiemen onroerende voorheffing 2018-2019

datum goedkeuring

27 november 2017

datum bekendmaking

7 december 2017

Art.1. Voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2019 worden ten bate van de gemeente 566,75 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

Art.2. De vestiging en de inning gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst.

Art.3. Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Art.4.Het gemeenteraadsbesluit van 18 november 2013 houdende vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2014-2019 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van onderhavig besluit.

Goedgekeurd in de gemeenteraad 27 november 2017, gepubliceerd 7 december 2017.