openbare markt, plaatsgeld - afname elektriciteit, retributie 2014-2019

datum goedkeuring

18 november 2013

datum bekendmaking

4 december 2013

Art.1.-

§1.- Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt navermeld plaatsgeld geheven voor de openbare markt te Brasschaat-Centrum:

- 1,50 euro per strekkende meter of onderdeel van een strekkende meter, per dag en per standplaats.

§2.- Benevens de onder §1 vermelde plaatsgelden is door de markthandelaars die gebruik maken van een aansluiting op de voedingskasten voor elektriciteit een vergoeding verschuldigd als volgt:

- 62,50 euro per aansluiting wanneer het een vaste marktstandplaats betreft voor afname van elektriciteit gedurende het gehele aanslagjaar; indien de aansluiting in de loop van het aanslagjaar wordt tot stand gebracht wordt de retributie vastgesteld op 6,25 euro per maand; elke begonnen maand dient als volle maand beschouwd;

- 5,00 euro per aansluiting voor één marktdag wanneer het een losse marktstandplaats betreft; onder losse standplaats wordt verstaan de standplaats voorbehouden voor de standwerkers of een vaste standplaats die door een toevallige afwezigheid van de titularis onbezet is.

§3.- Verenigingen met humanitair doel die occasioneel een standplaats op de markt innemen dienen geen plaatsgeld te betalen voor zover zij minstens een maand voorafgaandelijk van de gewenste inname van een standplaats het college van burgemeester en schepenen hierom schriftelijk verzoeken.

Art.2.-

§1.- De plaatsgelden voor de markthandelaars met een vaste standplaats moeten voor een periode van 6 of 12 maanden ineens bij wijze van abonnement vóór de aanvang van elke (half)jaarlijkse periode aan de financieel beheerder overhandigd worden.

Bij de totstandkoming van nieuwe vaste standplaatsen en bij de inwerkingtreding van onderhavig besluit, dient bij wijze van abonnement plaatsgeld betaald te worden tot 1 juli of 31 december van het lopende jaar.

§2.- Marktkramers die geen vaste standplaats betrekken, zijn gehouden vooraleer een standplaats in te nemen een verklaring bij de financieel beheerder af te leggen; zij zullen op dat ogenblik het verschuldigde plaatsgeld aan de financieel beheerder betalen.

§3.- De betaling van de vergoeding voor de aansluiting op de voedingskasten voor elektriciteit geschiedt als volgt:

- de markthandelaars met een vaste standplaats betalen vóór aanvang van elke jaarlijkse of maandelijkse periode de verschuldigde vergoeding aan de financieel beheerder;

- voor een losse standplaats dient bij het afleggen van de verklaring, zoals vermeld in § 2 de verschuldigde vergoeding vooraf betaald te worden aan de financieel beheerder .

§4.- Betalingen van plaatsgelden (bij wijze van abonnement of per dag) en vergoeding voor elektrische aansluiting geschieden tegen een ontvangstbewijs, dat op elk verzoek zal moeten vertoond worden.

Art.3.- Een markthandelaar die na betaling van plaatsgeld of de vergoeding voor elektrische aansluiting geen verder gebruik van zijn plaats of de elektrische aansluiting wenst te maken kan geen terugbetaling vorderen van een gedeelte van het betaalde bedrag. Evenmin zal een terugbetaling van de vergoeding of een gedeelte ervan geschieden, indien om welke reden ook, een markthandelaar door het gemeentebestuur het verdere gebruik van een aansluiting of plaats wordt ontzegd.

Art.4.- Van de aansluiting mag uitsluitend gebruik worden gemaakt voor de eigen installatie. Op de aansluiting mag niet worden afgetakt ten behoeve van andere markthandelaars.

Art.5.-De markthandelaars zijn aansprakelijk voor alle ongevallen en schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de aansluiting.

Art.6.-Ingeval van wanbetaling en/of niet naleving van de bepalingen van onderhavig reglement wordt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brasschaat gemachtigd de betrokken markthandelaar te verbieden nog verder gebruik te maken van een aansluiting.

Art.7.- Indien het onderzoek "de commodo et incommodo" dat nopens onderhavig besluit zal ingesteld worden geen bezwaar oplevert, of wanneer de bezwaren die tijdens dit onderzoek worden ingediend, door de gemeenteraad worden verworpen zal het thans gestemde reglement als definitief aangezien worden en voor het nodige gevolg aan de bevoegde overheid worden toegezonden.