ophalen huisvuil, stickers of zakken, retributie 2018-2019

datum goedkeuring

26 maart 2018

datum bekendmaking

3 april 2018

Art.1.- Met ingang van 1 april 2018  en eindigend op 31 december 2019 wordt voor het ophalen van huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dat aan de huisvuilophaaldienst wordt aangeboden in de grijze huisvuilcontainers van 240, 120, 60 of 40 liter inhoud of in huisvuilzakken van 60 of 30 liter, een gemeentelijke retributie gevorderd.

Art.2.-

  1. De retributie per sticker die bij iedere ophaalbeurt per grijze huisvuilcontainer moet worden gekleefd bedraagt:
  • 1,00 euro per huisvuilcontainer van 40 liter;
  • 1,50 euro per huisvuilcontainer van 60 liter;
  • 3,00 euro per huisvuilcontainer van 120 liter;
  • 6,00 euro per huisvuilcontainer van 240 liter;
  1. Voor de huisvuilzakken bedraagt de retributie:
  • 2,00 euro voor een zak van 60 liter;
  • 1,00 euro voor een zak van 30 liter.

De distributie van de stickers en huisvuilzakken gebeurt door de gemeente op de wijze door het college van burgemeester en schepenen te bepalen.

Art.3.- De retributie wordt geïnd op het ogenblik waarop de stickers en/of huisvuilzakken worden afgeleverd ten laste van degene die erom verzoekt.

Art.4.- Het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2015 houdende vaststelling van de retributie 2015-2019 op het ophalen van huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval door middel van huisvuilcontainers van 240, 120 of 60 liter of huisvuilzakken van 60 of 30 liter wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van onderhavig besluit.

goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 26 maart 2018 - gepubliceerd op 3 april 2018