Parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg. Retributie 2020-2025. COVID-19.Opheffing.

datum goedkeuring

30 maart 2020

datum bekendmaking

31 maart 2020

Feiten en motivering
De Vlaamse Regering verzoekt de lokale besturen hun reglementen te herzien zodat de ondernemers op hun grondgebied geen belastingen of retributies moeten betalen op activiteiten of situaties waarop zij door de Coronacrisis financieel al zwaar inleveren.

Het college heeft op 25 maart 2020 omtrent deze crisis vergaderd en stelt een aantal financiële maatregelen voor.
In zitting van 30 maart 2020 werden deze financiële maatregelen goedgekeurd en worden heden aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 houdende goedkeuring van de retributie 2020-2025 voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg (blauwe zone).

Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om met ingang van 31 maart 2020 het retributiereglement niet meer toe te passen en na de Coronacrisis opnieuw aan de raad voor te leggen.

Juridisch kader
Het decreet van 22 december 2017 en latere wijzigingen over het Lokaal Bestuur.

Financiële gevolgen
De totale financiële gevolgen van deze crisis zijn voorlopig onbekend.

BESLUIT eenparig: S
temming acceptatie hoogdringend punt

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 houdende goedkeuring van de retributie 2020-2025 voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg wordt met ingang van 31 maart 2020 opgeheven.