Reclame in de Parkbode. COVID-19. Wijziging.

datum goedkeuring

30 maart 2020

datum bekendmaking

31 maart 2020

Feiten en motivering
De Vlaamse Regering verzoekt de lokale besturen hun reglementen te herzien zodat de ondernemers op hun grondgebied geen belastingen of retributies moeten betalen op activiteiten of situaties waarop zij door de Coronacrisis financieel al zwaar inleveren.

Het college heeft op 25 maart 2020 omtrent deze crisis vergaderd en stelt een aantal financiële maatregelen voor.
In zitting van 30 maart 2020 werden deze financiële maatregelen goedgekeurd en worden heden aan de gemeenteraad voorgelegd.

Eveneens wordt verzocht om de concrete nog te bepalen einddatum door te schuiven naar het college van burgemeester en schepenen en dit in functie van federale en Vlaamse onderrichtingen.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 houdende goedkeuring van de modaliteiten en tarieven 2020-2025 voor de opname van reclame in de Parkbode. Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om met ingang van 31 maart 2020 een vrijstelling van 50 % toe te kennen aan alle adverteerders en dit tot einde van de Coronacrisis.
Conform de richtlijnen dient hiervoor een gecoördineerde versie gepubliceerd te worden.

Juridisch kader
Het decreet lokaal bestuur en latere wijzigingen.

Financiële gevolgen
De totale financiële gevolgen van deze crisis zijn afhankelijk van externe factoren en momenteel onbekend.

BESLUIT eenparig:
Stemming acceptatie hoogdringend punt

BESLUIT eenparig:

Art.1.- Met ingang van 31 maart 2020 wordt een tijdelijke financiële maatregel genomen in het kader van de crisis van het Coronavirus. Artikel 6 van het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2019 houdende goedkeuring van de tarieven van de opname van reclame in de Parkbode wordt gewijzigd als volgt: Art.6.- De vergoeding is verschuldigd door de persoon of het bedrijf dat reclame maakt; de tarieven worden vastgesteld als volgt: • voor 1/4 bladzijde: 150,00 euro • voor 1/2 bladzijde: 280,00 euro • voor 1/1 bladzijde: 540,00 euro Tijdens de duur van de Coronacrisis wordt een vrijstelling toegekend van 50 % op de geldende tarieven.

Art.2.- De gemeenteraad geeft goedkeuring om de vaststelling van de nader te bepalen einddatum van deze crisis te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen en dit in functie van federale en Vlaamse richtlijnen.

Art.3.- Onderhavig besluit zal automatisch eindigen van zodra het college van burgemeester en schepenen de einddatum van deze crisis heeft vastgesteld.

Art.4.- Conform de richtlijnen van het decreet Lokaal Bestuur wordt deze gecoördineerde versie op de website gepubliceerd en aan het toezicht bezorgd.