reclame in Parkbode, tarieven 2014-2019

datum goedkeuring

18 november 2013

datum bekendmaking

4 december 2013

Art.1.-In het gemeentelijk informatieblad "De Parkbode" en eventuele bijlagen kunnen volgens de modaliteiten en tarieven zoals vastgesteld in onderhavig reglement, commerciële reclameboodschappen opgenomen worden.

Art.2.- Het gemeentelijk tijdschrift “De Parkbode” verschijnt maandelijks; op jaarbasis verschijnen 10 nummers. Het wordt in alle postbussen van de gemeente bedeeld.

Art.3.- De formaten van de reclame worden als volgt vastgelegd: 1/1 (A4 staand), 1/2 bladzijde (liggend), 1/4 bladzijde (staand). Alle advertenties worden uitgevoerd in vierkleurendruk.

Art.4.- De plaats voor de reclame is beperkt tot maximum 2 pagina’s per uitgave. De reclame wordt uitsluitend geplaatst op de laatste en de voorlaatste pagina’s of op een andere pagina als het om grafische redenen niet anders kan. Geen reclame wordt opgenomen op de cover.

Art.5.- In geval er meer reclame wordt aangeboden dan er plaats is voorzien, wordt reclame aangenomen volgens het tijdstip van aanmelden bij de gemeentelijke informatiedienst en de tijdige betaling van de vergoeding bij de gemeentelijke ontvangerij tot de beschikbare ruimte volzet is.

Art.6.-De vergoeding is verschuldigd door de persoon of het bedrijf dat reclame maakt; de tarieven worden vastgesteld als volgt:

voor 1/4 bladzijde: 150,00 euro
voor 1/2 bladzijde: 280,00 euro
voor 1/1 bladzijde: 540,00 euro

Art.7.-De vergoeding wordt contant betaald bij de gemeentelijke ontvangerij of door storting op rekeningnummer BE23 0000 0060 0891. De overschrijving met vermelding van ‘Parkbode’ en volgnummer van de betreffende editie gebeurt ten laatste 14 kalenderdagen voor de bedeling van de Parkbode waarin de advertentie zal verschijnen. Later overschrijven, tot ten laatste 7 kalenderdagen voor de bedeling is mogelijk op voorwaarde dat een bewijs van overschrijving wordt doorgemaild naar ontvangerij@brasschaat.be. Tot ten laatste 7 kalenderdagen voor de bedeling kan de advertentie ook contact betaald worden op de dienst ontvangerij, Bredabaan 182 (gemeentehuis, gelijkvloers). Bij niet-betaling voor de gestelde termijn wordt de publicatie niet opgenomen.

Art.8.-Vorm en aanlevering van de advertentie:

- De zorg en de kosten voor het maken van de advertentie zijn voor rekening van de adverteerder. De informatiedienst creëert geen reclame en behandelt, verbetert of vult het geleverde materiaal niet aan.

- De advertentie wordt drukklaar aangeleverd in PDF-formaat, per mail naar info@brasschaat.be of
op cd-rom op de informatiedienst, Bredabaan 182 (gemeentehuis, tweede verdieping).

- De advertenties kunnen op twee mogelijke manieren aangeleverd worden: met of zonder afloop.
Met afloop betekent dat uw advertentie tot tegen de bladrand kan gedrukt worden (het afloopgedeelte wordt bij de productie weggesneden).
Zonder afloop betekent dat er rond de advertentie een witte rand behouden blijft.
exacte afmetingen (B x H) van de aangeleverde advertenties zonder afloop
1/4 = 97,50 x 141,00 mm
1/2 = 200,00 x 141,00 mm
1/1 = 200,00 x 287,00 mm
exacte afmetingen (B x H) van de aangeleverde advertenties met afloop
1/4 = 102,50 x 146,00 mm + minimaal 3 mm afloop
1/2 = 210,00 x 146,00 mm + minimaal 3 mm afloop
1/1 = 210,00 x 297,00 mm + minimaal 3 mm afloop

- Het aanleveren van de advertenties bij de informatiedienst kan tot ten laatste 7 kalenderdagen vóór de bedeling van de parkbode.

Art.9.- Voor 10 advertenties van dezelfde grootte die binnen het jaar worden opgenomen en die correct betaald worden, wordt een korting toegekend in de vorm van een gratis 10de advertentie (korting van 5 %). De 10 advertenties worden op voorhand vastgelegd in samenspraak met de informatiedienst.

Art.10.- De reclame moet voldoen aan de goede zeden. Reclame die smakeloos, verwarrend, aanstootgevend, lasterlijk of ongepast is, wordt geweerd. De gemeentelijke informatiedienst bepaalt in samenspraak met de betrokkene of de reclame voldoet of niet, waarbij in het laatste geval naar mogelijke aanpassingen kan worden gezocht. Bij onmogelijkheid hiervan of bij betwisting beslist het college van burgemeester en schepenen.

Art.11.- De reclame bevat uitsluitend commerciële boodschappen. In geen geval wordt politieke reclame aanvaard. Ook standpunten en commentaren over welke onderwerpen, instellingen, bewegingen, ideeën of personen dan ook worden niet aanvaard. De gemeentelijke informatiedienst oordeelt of een reclameboodschap al of niet aanvaardbaar is. Bij betwisting van dit oordeel beslist het college van burgemeester en schepenen.

Art.12.- Er worden geen reclameboodschappen aanvaard voor alcoholische dranken en tabaksproducten.

Art.13.- De gemeentelijke informatiedienst oordeelt over alle niet vermelde elementen met betrekking tot het al of niet plaatsen van een advertentie en overlegt hierover met de betrokkenen. Bij betwisting van het oordeel beslist het college van burgemeester en schepenen.

Art.14.- Noch de burgemeester, noch het college van burgemeester en schepenen, noch het gemeentebestuur, noch de betrokken gemeentelijke diensten dragen enige verantwoordelijkheid voor wat betreft de inhoud van de reclameboodschap, de juistheid van de erin opgenomen gegevens, de mogelijke gevolgen ervan, de afwerking indien niet perfect aangeleverd zoals in dit reglement beschreven, of het niet of onvolledig uitvoeren om technische of andere redenen van de reclameboodschap. In dit laatste geval kan de advertentie wel in de eerstvolgende uitgave zonder bijkomende kosten geplaatst worden.

Art.15.-De persoon, of het bedrijf, die reclame maakt, is in orde met wetgeving en voorschriften met betrekking tot reclame en heeft alle rechten verworven op het gebruik van elementen, teksten, vormen, foto’s of andere elementen die in de reclameboodschap worden gebruikt. Misbruiken zijn verboden.