renovatie-audit

Wat

De gemeente voorziet een subsidie voor het uitvoeren van een renovatie-audit indien de aanvrager kan aantonen dat, binnen de 3 jaar volgend op de renovatie-audit, minstens 2 structurele energie investeringen worden uitgevoerd die betrekking hebben op de resultaten van de uitgevoerde renovatie-audit.

toelichting renovatieaudit

Een energieadvies uitgevoerd door een, door het VEA erkende, energiedeskundige type B waarbij in een rapport een antwoord gegeven wordt op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in een woning kan bespaard worden. Dit is niet hetzelfde als het verplichte energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop en verhuur van een woning.

toelichting warmtescan

Techniek waarbij een camera wordt gebruikt die infraroodbeelden maakt en temperatuurmetingen uitvoert met de bedoeling om de thermische energie die een voorwerp uitstraalt te meten en te visualiseren. Dit laat toe om te identificeren waar bijvoorbeeld warmte uit de woning verloren gaat en waar het dus nuttig is om extra isolatie aan te brengen.

energieK loket

Voor vragen en informatie kan je terecht bij het energieK loket. Onze adviseurs informeren je over energiebesparende maatregelen, vergelijken offertes en staan je bij tijdens de werken.

voorwaarden

voorwaarden

Om voor betoelaging in aanmerking te komen moet de renovatieaudit/warmtescan voldoen aan volgende eisen:

 • de audit werd uitgevoerd op een bestaande woning waarvoor in het verleden geen EPB aangifte nieuwbouw van toepassing was;
 • binnen de drie jaar volgend op de audit werden minimaal 2 structurele energie- en/of CO2-besparende maatregelen uitgevoerd die betrekking hebben op de resultaten van de uitgevoerde energieaudit en/of warmtescan.
 • de renovatieaudit en/of warmtescan werd uitgevoerd door energiedeskundige type B zoals bedoeld in dit reglement. Een actuele lijst met erkende energiedeskundigen type B is terug te vinden op www.energiesparen.be;
 • per bestaande woning kan slechts éénmalig een subsidie voor een renovatieaudit en/of warmtescan worden verkregen;
 • de aanvraag gebeurt ten laatste 1 jaar na factuurdatum van de tweede uitgevoerde structurele energie- en/of CO2-besparende maatregel;
 • de aanvrager moet gerechtigd zijn tot het laten uitvoeren van de renovatie audit;
 • de subsidie wordt toegekend aan de natuurlijke persoon die de aanvraag doet.

Onder structurele energiebesparende investeringen verstaan we: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, energiezuinige verwarmingsinstallatie, zonneboiler en zonnepanelen. Echter als men er voor kiest een zonneboiler en/of zonnepanelen te plaatsen dan moet de isolatie en de beglazing aan de geldende EPB-normen voldoen om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie. Dit om te vermijden dat iemand bijvoorbeeld zonnepanelen zou plaatsen op een dak dat niet geïsoleerd is.

Om voor betoelaging in aanmerking te komen moeten de energiebesparende investeringen voldoen aan volgende eisen:

 • bij het aanbrengen van dakisolatie, buitenmuurisolatie of vloerisolatie moet deze een maximale U-waarde van 0,24 W/m²K halen;
 • aanbrengen van spouwmuurisolatie (min. 5 cm isolatie) met een lambda-waarde die maximum 0,065 W/mK bedraagt (deze werken komen enkel in aanmerking indien zij uitgevoerd zijn door een erkende aannemer);
 • bij het vervangen van glas door hoogrendementsglas mag de U-waarde van het nieuwe glas maximum 1,1 w/m²K bedragen;
 • bij het vervangen van de verwarmingsinstallatie dient de nieuwe centrale verwarmingsinstallatie (minimum) over een energielabel A te beschikken en de te gebruiken techniek expliciet voorgesteld te worden in het energieadvies;
 • bovenstaande werken en de daaraan verbonden voorwaarden worden duidelijk omschreven en/of opgelijst op de aankoopfactuur of de factuur van de aannemer. De verleende subsidie bedraagt maximaal de kostprijs van de uitgevoerde energieaudit en/of warmtescan met een maximum van € 500 en kan slechts eenmaal per woonadres en na uitvoering van de energiebesparende investeringen worden toegekend.

bijzonderheden

bijzonderheden

De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten) uitvoeren van de milieumaatregel(en) waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd worden beschouwd:

 • de eigenaar van het gebouw;
 • de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar schriftelijke toestemming geeft.

Een gelijkaardige toelage kan voor hetzelfde woonadres slechts eenmaal per 10 jaar worden bekomen. De aanvraag van een toelage moet gebeuren op het online aanvraagformulier voor de betreffende maatregel. De uitbetaling zal geschieden tot de uitputting van het beschikbare krediet.