sporthallen, turnzalen en Louis de Winterstadion, gebruikstarieven 2014-2019

datum goedkeuring

18 november 2013

datum bekendmaking

4 december 2013

Art.1.- De retributie voor het gebruik van de gemeentelijke sporthallen, de turnzalen en het Louis De Winterstadion wordt met ingang van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 vastgesteld als volgt:

§1.-Gemeentelijke sporthal Mariaburg

20,00 euro/uur voor het gebruik van de volledige zaal; indien slechts een gedeelte van de zaal wordt gebruikt is niettemin het tarief voor de volledige zaal verschuldigd.

§2.-Gemeentelijke turnhal Driehoek

  1. 10,00 euro/uur voor 1/3e zaal (voor beoefenen van boccia);
  2. 20,00 euro/uur voor 3/3de zaal (voor Brasschaatse turnverenigingen).

§3.-Gemeentelijke turnzaal G.I.B.
10,00 euro/uur voor het gebruik van de volledige zaal.

§4.-Gemeentelijke turnzaal Maria-ter-Heide
10,00 euro/uur voor het gebruik van de volledige zaal.

§5.-Gemeentelijke turnzaal Kaart
10,00 euro/uur voor het gebruik van de volledige zaal.

§6.-Louis De Winterstadion

§6.1-Gebruik atletiekpiste (inclusief atletiekonderdelen, kleedkamers, energie en water)

atletiektraining: 25,00 euro/uur

atletiekmeeting per dagdeel, inclusief tribune: 130,00 euro/dagdeel

(dagdeel = voormiddag, namiddag of avond)

§6.2-Gebruik voetbalveld, enkel voor voetbalcompetitie (inclusief tribune, kleedkamers, energie en water)

130,00 euro per dagdeel (dagdeel = voormiddag, namiddag of avond)

§6.3-Sportevenementen en sportdagen (volledig stadion inclusief alle sportieve aanhorigheden en tribune)

  • voor sportverenigingen,  niet-commerciële verenigingen of schoolsportdagen voor niet Brasschaatse scholen: 130,00 euro per dagdeel (dagdeel = voormiddag, namiddag of avond)
  • opstellen of afbouwen tijdens de dag(en) vóór of na het sportevenement of sportdag: 20,00 euro/uur

§6.4-Het gebruik van het Louis De Winterstadion door atletiekclub AC Break is geregeld middels een aparte gebruiksovereenkomst met het gemeentebestuur (gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2012 en latere wijzigingen)

§6.5-De cafetaria in het Louis De Winterstadion wordt beheerd door atletiekclub AC Break middels een aparte concessieovereenkomst met het gemeentebestuur (gemeenteraadsbesluit van 27 september 2012 en latere wijzigingen).


Art.2.- Voor de Brasschaatse onderwijsinstellingen, voor zover het gaat om leerlingen die tijdens de lesuren in het kader van de gewone onderwijsactiviteiten en onder toezicht gebruik maken van de gemeentelijke sporthallen, turnzalen en het Louis De Winterstadion, wordt geen retributie geheven.


Art.3.- Vermindering van retributie

Voor de gemeentelijke sporthallen, turnzalen en het Louis De Winterstadion vermeld onder artikel 1 wordt een vermindering van 50% op de retributie toegestaan voor:

  • Brasschaatse sportverenigingen met clubzetel te Brasschaat én aangesloten bij de Brasschaatse sportraad.
  • Sportverenigingen voor personen met een handicap.
  • Verenigingen die in het raam van de verbroedering van buitenlandse steden en gemeenten met de gemeente Brasschaat wedstrijden in de sportzalen of tornooien en evenementen in het Louis De Winterstadion organiseren.
  • Sportverenigingen van de gemeentelijke brandweer en de politiezone Brasschaat.
  • Schoolsportverenigingen voor het organiseren van buitenschoolse sport voor de onderwijsinstellingen.
  • De Sportregio Antwerpse Kempen voor het organiseren van regionale sportactiviteiten voor de bevolking.

Deze verminderingen zijn niet cumulatief.
 

Art.4.-Voor bedrijven en commerciële sportaanbieders worden alle gebruikstarieven van het Louis De Winterstadion met 50 % vermeerderd.


Art.5.- Voor sleutels die worden uitgeleend om zich toegang te kunnen verschaffen tot de gemeentelijke sportaccommodatie, moet een waarborg van 50,00 euro overhandigd worden aan de sportdienst.

De teruggave van de waarborg gebeurt na beëindiging van het gebruik.


Art.6.- De retributie voor het gebruik van de kleedkamers en/of douches in de gemeentelijke sporthallen en turnzalen en zonder dat daarbij andere lokalen of ruimten in hetzelfde gebouw gebruikt worden, wordt vastgesteld op 1,25 euro per persoon.


Art.7.-

§1.-

De retributie is verschuldigd door de daadwerkelijke gebruiker of door de titularis van de voorafgaande machtiging en wordt onmiddellijk eisbaar na de geleverde overheidsprestatie.

§2.-

Een bedrag gelijk aan de verschuldigde rechten dient vooraf in bewaring te worden gegeven in handen van de financieel beheerder of zijn afgevaardigde tegen afgifte van tickets, abonnementskaarten of kwijting die op elk verzoek van het toezichthoudend personeel moeten worden getoond.

Bij het verkrijgen van de machtiging tot gebruik zal het geheel van de sommen in bewaring moeten worden gegeven dat verschuldigd zal zijn indien van de machtiging volledig gebruik wordt gemaakt.

Indien de machtiging voor het gebruik in het aanslagjaar niet verder reikt dan 31 december van het aanslagjaar, zal het geheel van de sommen in bewaring moeten gegeven worden vóór 1 september van het aanslagjaar. Indien de machtiging tot gebruik geldt tot na 31 december van het aanslagjaar mag de betaling van de in bewaring gegeven sommen gebeuren in twee gedeelten, namelijk vóór 1 september van het aanslagjaar het eerste gedeelte voor het gebruik gedurende de eerste helft van het jaar en vóór 15 december van het aanslagjaar het tweede gedeelte voor het gebruik gedurende de tweede helft van het jaar.

§3.-

Indien de verenigingen, groepen of privé-personen om één of andere reden geen gebruik maken van de ter beschikking gestelde sportzaal of sportveld blijft de vergoeding nochtans verschuldigd.

§4.-

Indien de gebruiker buiten zijn wil geen gebruik kan maken van één van de turnzalen en moet uitwijken naar één van de sporthallen blijft slechts de retributie van de gereserveerde turnzaal verschuldigd.

§5.-

Ingeval van betwisting zal de inning geschieden bij burgerlijke rechtsvordering.

Art.8.- Indien het onderzoek "de commodo et incommodo" dat nopens onderhavig besluit zal ingesteld worden, geen bezwaren oplevert of wanneer de bezwaren, die tijdens dit onderzoek worden ingediend, door de gemeenteraad worden verworpen, zal onderhavig besluit als definitief aangezien worden en voor goedkeuring gezonden worden aan de hogere overheid.