tombola

Wat

Heel wat verenigingen organiseren jaarlijks een feest waarbij ze een tombola organiseren. Ook handelaars organiseren tombola's voor hun klanten.

Een aanvraag voor een tombola moet worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
De tombola moet voldoen aan deze voorwaarden:

  • de verkoop van loten mag slechts plaatshebben en aangekondigd worden in de gemeente waar de toelating wordt aangevraagd,
  • de bekendmaking mag slechts gebeuren in de dag- en weekbladen die in deze gemeente worden afgedrukt,
  • de verkoop van loten aan minderjarigen is verboden,
  • het voorwerp van de tombola mag niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden,
  • het doel van de tombola en de opbrengsten zijn bestemd tot "liefdadige werken, tot bevordering van nijverheid en kunst of tot elk ander doel van algemeen nut".