valse alarmmeldingen, belasting 2014-2019

datum goedkeuring

18 november 2013

datum bekendmaking

4 december 2013

Art.1.-Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting geheven op elke interventie van de politie ten gevolge van:

- een valse alarmmelding;
- een alarmmelding waarbij binnen de tijdspanne van aankomst bij de plaats van het alarm afgesproken met de politiediensten, de gebruiker, een contactpersoon of een bewakingsagent niet aanwezig is zoals wordt vooropgesteld in de vigerende regelgeving.

Art.2.- Als valse alarmmelding wordt beschouwd een alarmmelding bij de politie ten gevolge van een "vals alarmsignaal".

Onder "vals alarmsignaal" wordt verstaan elk alarmsignaal dat niet het gevolg is van een binnendringing of een poging daartoe.

Art.3.- De belasting is verschuldigd door de gebruiker van de alarminstallatie.

Art.4.- De belasting bedraagt 50,00 euro per interventie van de politie in de in artikel 1 bepaalde gevallen.

Art.5.-De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Art.6.- Het bedrag van de ingekohierde belasting dient betaald te worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Art.7.- De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake, gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het gelijknamige decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.

Art.8.-Indien het onderzoek "de commodo et incommodo" dat nopens onderhavig besluit zal ingesteld worden geen bezwaar oplevert, of wanneer de bezwaren, die tijdens dit onderzoek worden ingediend, door de gemeenteraad worden verworpen, zal het thans gestemde reglement als definitief aangezien worden en voor het nodige gevolg aan de bevoegde overheid worden toegezonden.