verkiezingen

Wat

Verkiezingen, lokaal, Vlaams, federaal of Europees, de gemeente staat in voor de praktische organisatie ervan. Tijdens de verkiezingsperiode kan je bij ons terecht voor alle info over kiezerslijsten, kiesbureaus, stembrieven, inschrijving EU-burgers, afwezigheden en volmachten.

Heb je vragen dan kan je deze steeds telefonisch of per mail stellen. Je kan steeds bij het onthaal terecht, wil je liever niet wachten maak dan een afspraak.
 

stemmen bij volmacht

stemmen bij volmacht

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je je op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om jouw stem uit te brengen. In dat geval kan je toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

In welke gevallen?

  • Ziekte of hulpbehoevendheid. Deze onbekwaamheid wordt aangetoond door een medisch attest.
  • Beroeps- of dienstredenen: Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest dat afgegeven wordt door uw werkgever.
  • Studieredenen. Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest van de instelling waar u les volgt.
  • Verblijf in het buitenland wegens vakantie. Deze onmogelijkheid wordt vastgesteld door de burgemeester van uw woonplaats (of zijn afgevaardigde), na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, indien u een dergelijk bewijsstuk niet kan overleggen, op basis van een verklaring op eer bij de burgemeester.
  • Uitoefening van het beroep als schipper, marktkramer of kermisreiziger, een toestand van vrijheidsbeneming of omwille van zijn geloofsovertuiging.
naar de volmacht

Aan wie kan je een volmacht geven?

Aan wie kan je een volmacht geven?

Je kan je volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar je als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen
Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer volmacht geven. Een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie mag daarentegen wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde. Een Europeaan die zich registreert kan enkel stemmen voor de Europese verkiezingen.

Wat zijn je plichten als volmachtgever?

Wat zijn je plichten als volmachtgever?

Als volmachtgever moet je eerst het volmachtformulier invullen. Het formulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd. In alle gevallen kan je deze volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen. Enkel in het geval je op vakantie vertrekt, moet je deze volmacht minstens 1 dag op voorhand geven.

Wat zijn je plichten als volmachtdrager?

Wat zijn je plichten als volmachtdrager?

De volmachtdrager moet voor jou gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij volgende documenten bij zich hebben :

  • het ingevuld en ondertekend volmachtformulier;
  • het bijbehorend attest;
  • zijn eigen oproepingsbrief;
  • de oproepingsbrief van de volmachtgever,
  • en zijn eigen identiteitskaart.