jeugdwerking

Subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdwerking.

Art.1.- ALGEMENE BEPALINGEN

Binnen de perken van de kredieten in het gemeentebudget, worden voor het dienstjaar 2014 subsidies verleend aan sportclubs voor de verhoging van kwantiteit en kwaliteit van sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren, volgens de normen en de voorwaarden die hierna worden gesteld.

De toelagen worden verleend door het college van burgemeester en schepenen na advies van de sportraad.

Art. 2.- SUBSIDIEVOORWAARDEN

2.1. Algemene subsidievoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor het subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdwerking, dient de vereniging te voldoen aan het volgende:

 1. De vereniging dient te beantwoorden aan de volgende  voorwaarden                     
  1. De zetel van de vereniging dient gevestigd te zijn op het grondgebied van Brasschaat.
  2. De vereniging moet minimum 1 jaar actief zijn in de gemeente en moet zijn jeugdsportbeoefenaars kunnen identificeren door middel van ledenlijsten, lidkaarten, verzekeringsattesten of andere. Jeugdleden zijn kinderen en jongeren tot en met het jaar dat ze 18 worden.
  3. De sportbeoefening moet, tenzij dit onmogelijk is wegens het ontbreken van de vereiste infrastructuur, normaal op het grondgebied van de gemeente geschieden en moet een permanent karakter vertonen.
  4. Indien het bestuur deel uitmaakt van een multidisciplinaire vereniging (bv. socioculturele vereniging, wijkraad, e.d.), moet de sportbeoefening geleid worden door een apart bestuur dat volledig technisch, moreel en financieel onafhankelijk werkt ten opzichte van het algemeen bestuur.
  5. De sportieve jeugdactiviteiten van het voorbije jaar moeten schriftelijk opgegeven worden.
  6. De vereniging moet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie.
 1. De vereniging dient een verzekering af te sluiten voor de jeugdleden en de jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren, zowel voor persoonlijke ongevallen als voor burgerlijke aansprakelijkheid.
 1. Het doel van de sportvereniging is sportbeoefening, niet in schoolverband noch bedrijfsmatig, aan te bieden.
 1. De sportvereniging moet een vzw of een feitelijke vereniging zijn.
 1. De sportvereniging beschikt over een eigen giro- of bankrekening.

2.2. Bijzondere subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor dit reglement, moeten de maatregelen en acties in het kader van de bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdwerking rechtstreeks gericht zijn op:

 1. de verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider zelf inzake de begeleiding op het sporttechnische, tactische of sociaal-pedagogische vlak;
 1. de verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportcoördinator zelf inzake de coördinatie van het jeugdsportbeleid in de sportvereniging op het sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische en organisatorische vlak;
 1. de verhoging van het aantal en van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren;
 1. de verhoging van het aantal erkende sportverenigingen die werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en die beschikken over een jeugdsportcoördinator.

Art. 3.- AANVRAAG OM TOELAGE VOOR SPORTCLUBS

 1. Een aanvraag om in aanmerking te komen voor toelage gebeurt middels het invullen van een specifiek aanvraagformulier van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
   
 2. Volgende bewijsstukken dienen samen met de aanvraag gestuurd te worden naar de sportdienst:
  - een kopie van de diploma’s van de jeugdsportcoördinator en jeugdsportbegeleiders;
  - een bewijs of attest van inschrijving en deelname van een sporttechnische cursus of bijscholing in verband met sport;

 

 1. De verenigingen die om subsidie verzoeken, verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met het feit dat het college van burgemeester en schepenen of een daartoe aangesteld ambtenaar, kan en mag overgaan tot het controleren van de door hen verstrekte gegevens en activiteiten.
  Zij verklaren zich tevens akkoord om binnen twee weken na de vraag, op gevaar van uitsluiting, alle bijkomende informatie over de ingestuurde gegevens te verstrekken.
  De sportvereniging die de nodige inlichtingen weigert te verschaffen of niet tijdig verschaft, of waarvan de verklaringen onjuist worden bevonden, wordt van elke betoelaging uitgesloten gedurende 1 werkingsjaar.

 1. De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren door overschrijving op de rekening van de sportvereniging.

Uitgelicht