sportverenigingen

Subsidiereglement ter bevordering van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen

Art.1.- ALGEMENE BEPALINGEN

Binnen de perken van de kredieten op de gemeentebegroting wordt voor hun activiteiten ten bate van de sport en de lichamelijke ontwikkeling, aan sportverenigingen subsidies verleend volgens de normen en de voorwaarden die hierna worden gesteld. De toelagen worden verleend door het college van burgemeester en schepenen in toepassing van dit reglement.
De raad van bestuur van de sportraad geeft advies over de betoelaging.

Art.2.- VOORWAARDEN VOOR SUBSIDIERING

Om subsidies te verkrijgen dient de vereniging te voldoen aan het volgende:

 1. De vereniging dient te beantwoorden aan de volgende voorwaarden:
  1. De zetel van de vereniging dient gevestigd te zijn op het grondgebied van Brasschaat.
  2. De vereniging moet minimum 1 jaar actief zijn in de gemeente en moet zijn ledensportbeoefenaars kunnen identificeren door middel van ledenlijsten, lidkaarten, verzekeringsattesten of andere.
  3. De sportbeoefening moet, tenzij dit onmogelijk is wegens het ontbreken van de vereiste infrastructuur, normaal op het grondgebied van de gemeente geschieden en moet een permanent karakter vertonen.
  4. Indien het bestuur deel uitmaakt van een multidisciplinaire vereniging (bv. socioculturele vereniging, wijkraad, e.d.), moet de sportbeoefening geleid worden door een apart bestuur dat volledig technisch, moreel en financieel onafhankelijk werkt ten opzichte van het algemeen bestuur.
  5. De sportieve activiteiten van het voorbije jaar moeten schriftelijk opgegeven worden.
 1. Het doel van de sportvereniging is sportbeoefening, niet in schoolverband noch bedrijfsmatig, aan te bieden.
  De professionele sportbeoefening valt eveneens buiten de toepassing van dit reglement.
   
 2. De sportclubs die open staan voor iedere inwoner van Brasschaat, met een minimum aantal van 10 verzekerde sportbeoefenaars, en met minimum 8 maanden sportactieve regelmatige werking, kunnen subsidies ontvangen.
 1. De sportvereniging moet een vzw of een feitelijke vereniging zijn.
 1. De sportvereniging moet een verzekering afsluiten voor de leden, zowel voor persoonlijke ongevallen als voor burgerlijke aansprakelijkheid.
 1. De sportvereniging beschikt over een eigen giro- of bankrekening.

Art.3.- AANVRAAG OM TOELAGE VOOR SPORTCLUBS

 1. Een aanvraag om in aanmerking te komen voor toelage gebeurt middels het invullen van een specifiek aanvraagformulier van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
   
 2. Volgende bewijsstukken dienen samen met de aanvraag gestuurd te worden naar de sportdienst:
 • een kopie van bewijs of attest van deelname voor alle opgegeven sporttechnische opleidingen;
 • een duidelijk organogram van de vereniging met de contactgegevens van de bestuursleden.
 1. De verenigingen die om subsidies verzoeken, verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met het feit dat het college van burgemeester en schepenen of een daartoe aangesteld ambtenaar, kan en mag overgaan tot het controleren van de door hen verstrekte gegevens en activiteiten.
  Zij verklaren zich tevens akkoord om binnen twee weken na de vraag, op gevaar van uitsluiting, alle bijkomende informatie over de ingestuurde gegevens te verstrekken.
  De sportvereniging die de nodige inlichtingen weigert te verschaffen of niet tijdig verschaft, of waarvan de verklaringen onjuist worden bevonden, wordt van elke betoelaging uitgesloten gedurende 1 werkingsjaar.
 1. De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren door overschrijving op de rekening van de sportvereniging.

Uitgelicht