bijzondere manifestaties

toelagereglement bijzondere sportmanifestaties 2016-2018

Art. 1 - omschrijving

Binnen de perken van de kredieten in het gemeentebudget, verleent de gemeente voor de periode 2016-2018 subsidies aan sportclubs voor de organisatie van bijzondere sportmanifestaties, volgens de normen en de voorwaarden die hierna worden gesteld. Het college van burgemeester en schepenen stelt de toelagen vast in toepassing van dit reglement. De raad van bestuur van de sportraad geeft advies over de betoelaging.

Art. 2 – voorwaarden voor subsidiëring

Om subsidies te verkrijgen dient de vereniging en de bijzondere sportmanifestatie die ze organiseren te voldoen aan het volgende:

 1. De vereniging dient te beantwoorden aan de volgende voorwaarden:
  1. De zetel van de vereniging dient gevestigd te zijn op het grondgebied van Brasschaat;
  2. De vereniging moet minimum 1 jaar actief zijn in de gemeente;
  3. De sportmanifestatie wordt ingericht door 1 of meerdere sportverenigingen die aangesloten zijn bij de sportraad van Brasschaat;
  4. De sportmanifestatie moet, tenzij dit onmogelijk is wegens het ontbreken van de vereiste infrastructuur, op het grondgebied van de gemeente geschieden;
  5. Het evenement biedt een duidelijke meerwaarde aan de promotie van de sport en heeft een uniek karakter, door omvang of deelnemersveld, binnen de eigen sport in het Vlaamse sportlandschap;
  6. De sportmanifestatie geeft minimaal een regionale uitstraling aan de gemeente Brasschaat;
  7. De sportmanifestatie moet toegankelijk zijn voor het publiek (toeschouwers);
  8. De sportmanifestatie moet hoofdzakelijk in eigen inkomsten voorzien;
  9. De organisatoren werken een goede communicatiestrategie uit in functie van de promotie van hun eigen sporttak en het aantrekken van nieuwe sporters met het oog op het aanzetten tot een regelmatige sportbeoefening;
  10. Op het promotiemateriaal moet het logo van de gemeente Brasschaat en de sportraad worden opgenomen.
 2. Komen o.a. niet voor subsidiëring in aanmerking:
 1. De reguliere competitie of de voorbereiding ervan;
 2. De gebruikelijke interclubontmoetingen en – competities;
 3. Oefenstonden en trainingen;
 4. Stages, initiaties en sportkampen;
 5. Vormingsactiviteiten en symposia.

Art. 3 – aanvraag toelage voor sportmanifestaties

Uiterlijk op 15 september moet het aanvraagdossier ingediend worden op de sportdienst en dit voor sportmanifestaties die plaatsvinden in het daaropvolgende jaar.

 1. Het aanvraagdossier dient te bevatten:

 VÓÓR de sportmanifestatie

 1. Ingevuld aanvraagformulier.
 2. Ontwerpen van het promotiemateriaal met het logo van de gemeente Brasschaat en het logo van de sportraad.
 3. Een gedetailleerde raming van de te verwachten inkomsten en uitgaven.
 4. Een uitnodiging aan zowel ‘het schepencollege en gemeenteraad’, p/a gemeentehuis, Bredabaan 182, 2930 Brasschaat, als aan ‘de raad van bestuur van de sportraad’, p/a sportdienst, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat, bezorgen.

NA de sportmanifestatie – ten laatste 1 maand na de sportmanifestatie

 1. Raming van inkomsten en uitgaven binnenbrengen aan de hand van rekeningen, …
 2. Overhandigen van promotiemateriaal met het logo van de gemeente Brasschaat en het logo van de sportraad, alsook een eventueel persbericht (bewijs dat evenement doorgegaan is).
 1. Indien de sportraad dit nodig acht (enkel bij twijfel), wordt de organisator uitgenodigd om de sportmanifestatie toe te lichten.
 1. Voor elk aanvraagdossier adviseert de Raad van Bestuur van de sportraad aan het Schepencollege of er al dan niet een subsidie wordt gegeven.

Art. 4 - subsidieregeling

 1. Een club kan maximaal 1 keer betoelaagd worden over een tijdspanne van 1 jaar én slechts voor 1 evenement. Eén evenement kan maar 1 maal gesubsidieerd worden onafhankelijk of dit door 1 of meerdere verenigingen georganiseerd wordt. Deze toelage is maximaal een bedrag van 500 euro.
 2. Het toegekende bedrag kan niet hoger zijn dan de aangetoonde uitgaven.
 3. De gemeenteraad stelt het totaal te verdelen bedrag vast in het gemeentebudget.
 4. De uitbetaling zal in 2 delen verlopen:
 1. Voor sportmanifestaties die plaatsvinden tussen 1 januari en 30 juni volgend op het indienjaar zal ten laatste op 31 augustus van het jaar van de sportmanifestatie, het bedrag uitbetaald worden aan de hand van een binnengebracht overzicht van inkomsten en uitgaven.
 2. Voor sportmanifestaties die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december volgend op het indienjaar zal ten laatste op 28 februari van het jaar volgend op de sportmanifestatie, het subsidiebedrag uitbetaald worden aan de hand van een binnengebracht overzicht van inkomsten en uitgaven.

Art. 5 – individuele aanvragen

Individuele aanvragen die door de clubs rechtstreeks aan het college van burgemeester en schepenen worden toegezonden en die betrekking hebben op deze bijzondere sportmanifestaties, zullen door het college voor advies overgemaakt worden aan de Raad van Bestuur van de Sportraad om alsnog de voorziene procedure te laten doorlopen. Dit op voorwaarde dat het aanvraagdossier tijdig wordt ingediend.

Laattijdige aanvragen worden niet meer behandeld; het college van burgemeester en schepenen kan hierbij echter, om objectieve redenen en na advies van de sportraad, afwijkingen toestaan.

Uitgelicht

sportdienst

gemeentehuis
T 03 650 29 30
info@brasschaat.be

ma
08.00 - 16.00
di, vr
09.00 - 13.00
woe
09.00 - 16.00
do
13.00 - 19.30