jeugdwerking

Subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdwerking.

Art.1.- ALGEMENE BEPALINGEN

Binnen de perken van de kredieten in het gemeentebudget, worden voor de dienstjaren 2017 – 2018 subsidies verleend aan sportverenigingen voor de verhoging van kwantiteit en kwaliteit van sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren, volgens de normen en de voorwaarden die hierna worden gesteld. De toelagen worden verleend door het college van burgemeester en schepenen na advies van de sportraad.

Art. 2.- SUBSIDIEVOORWAARDEN

2.1. Algemene subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdwerking, moet de vereniging voldoen aan het volgende:

1. De vereniging moet beantwoorden aan de volgende voorwaarden
a. De zetel van de vereniging moet gevestigd zijn op het grondgebied van Brasschaat.
b. De vereniging moet minimum 1 jaar actief zijn in de gemeente en moet zijn jeugdsportbeoefenaars kunnen identificeren door middel van ledenlijsten, lidkaarten, verzekeringsattesten of andere. Jeugdleden zijn kinderen en jongeren tot en met het jaar dat ze 18 worden.
c. De sportbeoefening moet, tenzij dit onmogelijk is wegens het ontbreken van de vereiste infrastructuur, normaal op het grondgebied van de gemeente geschieden en moet een permanent karakter vertonen.
d. Als het bestuur deel uitmaakt van een multidisciplinaire vereniging (bv. socioculturele vereniging, wijkraad, e.d.), moet de sportbeoefening geleid worden door een apart bestuur dat volledig technisch, moreel en financieel onafhankelijk werkt ten opzichte van het algemeen bestuur.
e. De sportieve jeugdactiviteiten van het voorbije jaar moeten schriftelijk opgegeven worden.
f. De vereniging moet aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

2. De vereniging moet een verzekering afsluiten voor de jeugdleden en de jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren, zowel voor persoonlijke ongevallen als voor burgerlijke aansprakelijkheid.

3. Het doel van de sportvereniging is sportbeoefening, niet in schoolverband noch bedrijfsmatig, aan te bieden. De professionele sportbeoefening valt eveneens buiten de toepassing van dit reglement.

4. De sportvereniging moet een vzw of een feitelijke vereniging zijn.

5. Een sportvereniging die twee maal afwezig geweest is tijdens twee opeenvolgende algemene vergaderingen van de sportraad heeft bij de eerstvolgende toekenning van toelagen ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdwerking slechts recht op 50% van het haar toegekende subsidiebedrag. Het restant van dit bedrag wordt verdeeld over de resterende sportverenigingen die een aanvraag voor subsidies ingediend hebben. Een sportvereniging die niet aangesloten is bij de sportraad en bijgevolg ook niet aanwezig zal zijn op de algemene vergaderingen van de sportraad heeft eveneens slechts recht op 50% van het haar toegekende subsidiebedrag.

6. De sportvereniging beschikt over een eigen bankrekening.

2.2. Bijzondere subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor dit reglement, moeten de maatregelen en acties in het kader van de bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdwerking rechtstreeks gericht zijn op:

1. de verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider zelf inzake de begeleiding op het sporttechnische, tactische of sociaalpedagogische vlak;

2. de verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportcoördinator zelf inzake de coördinatie van het jeugdsportbeleid in de sportvereniging op het sporttechnische, beleidsmatige, sociaalpedagogische en organisatorische vlak;

3. de verhoging van het aantal en van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren;

4. de verhoging van het aantal erkende sportverenigingen die werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en die beschikken over een jeugdsportcoördinator.

Art. 3.- AANVRAAG OM TOELAGE VOOR SPORTCLUBS

1. Een aanvraag om in aanmerking te komen voor toelage gebeurt door het invullen van een specifiek aanvraagformulier van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Toelage 2017 - 2018
Het door de sportvereniging ingevulde aanvraagformulier voor het verkrijgen van de toelage voor de werkingsjaren 2017 tot en met 2018, die lopen van 1 juli van het vorige jaar tot en met 30 juni van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, moet elektronisch of per post verstuurd worden of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden, en op de gemeentelijke sportdienst toekomen uiterlijk op 15 september, aansluitend op het werkingsjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. De postdatum geldt als bewijs.

2. Volgende bewijsstukken moeten samen met de aanvraag gestuurd worden naar de sportdienst:
- een kopie van de diploma’s van de jeugdsportcoördinator en jeugdsportbegeleiders;
- een bewijs of attest van inschrijving en deelname van een sporttechnische cursus of bijscholing in verband met sport;

3. De verenigingen die om subsidie verzoeken, verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met het feit dat het college van burgemeester en schepenen of een daartoe aangesteld ambtenaar, kan en mag overgaan tot het controleren van de door hen verstrekte gegevens en activiteiten. Zij verklaren zich tevens akkoord om binnen twee weken na de vraag, op gevaar van uitsluiting, alle bijkomende informatie over de ingestuurde gegevens te verstrekken. De sportvereniging die de nodige inlichtingen weigert te verschaffen of niet tijdig verschaft, of waarvan de verklaringen onjuist worden bevonden, wordt van elke betoelaging uitgesloten gedurende 1 werkingsjaar.

4. De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren door overschrijving op de rekening van de sportvereniging.

Uitgelicht

sportdienst

gemeentehuis
T 03 650 29 30
info@brasschaat.be

ma
08.00 - 16.00
di, vr
09.00 - 13.00
woe
09.00 - 16.00
do
13.00 - 19.30