niet-gemeentelijke sportzalen

toelagereglement gebruik niet-gemeentelijke sportzalen 2017 - 2018

Art.1 - omschrijving

Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde bedrag, kan het gemeen-tebestuur aan erkende Brasschaatse sportverenigingen een subsidie toekennen als tussenkomst in de huurkosten van niet-gemeentelijke sportzalen op het grondgebied van Brasschaat. Op een lijst in bijlage zullen de niet-gemeentelijke sportzalen die in aanmerking komen opgesomd worden. Deze lijst wordt jaarlijks samengesteld door de raad van bestuur van de sportraad.

Art. 2 - subsidiëringvoorwaarden

Een financiële tussenkomst voor het huren van niet-gemeentelijke sportzalen is onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden:

 • de aanvragende sportvereniging moet erkend zijn door het gemeentebestuur, d.w.z. aangesloten zijn bij de gemeentelijke sportraad;
 • de aanvragende sportvereniging moet openstaan voor iedere Brasschaatse inwoner;
 • de zetel van de betreffende sportvereniging is gevestigd in de gemeente Brasschaat.

Een sportvereniging die twee maal afwezig geweest is tijdens twee opeenvolgende algemene vergaderingen van de sportraad heeft bij de eerstvolgende toekenning van toelagen voor gebruik niet-gemeentelijke sportzalen slechts recht op 50% van het haar toegekende subsidiebedrag.

Art. 3 - subsidiebedrag

De huursubsidie wordt bepaald op basis van de betaalde huurgelden aan niet-gemeentelijke sportzalen van het afgelopen werkingsjaar. Als referteperiode voor het werkingsjaar geldt de periode van 1 juli tot en met 30 juni.

Het subsidiebedrag komt overeen met een maximaal bepaald prijsverschil tussen de huurgelden van gemeentelijke sportzalen en niet-gemeentelijke sportzalen:

 • voor sporthallen wordt er maximum tot 4 euro per uur prijsverschil terugbetaald;
 • voor turnzalen wordt er tot maximum 2 euro per uur prijsverschil terugbetaald.

Daarbij worden de door de vereniging betaalde huurgelden van niet-gemeentelijke sportzalen van het afgelopen werkingsjaar vergeleken met de geldende huurprijzen van gemeentelijke sportzalen van het afgelopen werkingsjaar.
Wanneer het totaal van de subsidieaanvragen het ingeschreven krediet in de begroting overtreft, zal op elke aanvraag de correctiefactor worden toegepast, die de verhouding weergeeft tussen het totale krediet en totale som van goedgekeurde aanvragen.

Art. 4 - procedure

De sportvereniging dient de subsidie aan te vragen bij de gemeentelijke sportdienst via het daartoe bestemde aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier en verantwoordingsstukken moeten ten laatste op 15 september ingediend worden.

Bij het aanvraagformulier moeten volgende verantwoordingsstukken gevoegd worden:

 • detailfactuur van de huurkosten van niet gemeentelijke sportzalen van het betreffende werkingsjaar;
 • officieel bewijsstuk van betaling van het huurgeld voor desbetreffend seizoen op naam van de aanvragende sportvereniging. Dit bewijs moet ondertekend worden door de verantwoordelijke(n)  van de desbetreffende niet-gemeentelijke sportzalen;
 • rekeningnummer van de aanvragende sportvereniging waarop de subsidie kan gestort worden.

Het ingevulde aanvraagformulier en verantwoordingsstukken moeten per post verstuurd worden of persoonlijk door een afgevaardigde van de sportvereniging­ bij de gemeentelijke sportdienst worden binnengebracht en dit ten laatste op 15 september. Hiervoor krijgt men een bewijs van afgifte. De datum vermeld op het afgeleverde ontvangstbewijs of de poststempel geldt als bewijs.

Art. 5 - subsidiëringmodaliteiten

De toegekende subsidie is niet cumuleerbaar met andere financiële tegemoetkomingen met hetzelfde doeleinde.

Art. 6 - uitvoering en toekenning van de subsidie

De toekenning van de subsidie gebeurt door het college van burgemeester en schepenen op advies van de sportraad. De subsidie zal jaarlijks worden uitgekeerd per overschrijving voor alle goedgekeurde aanvragen die uiterlijk op 15 september zijn ingediend bij de gemeentelijke sportdienst.

Art. 7 - aanvaarding controle

Door ondertekening van het aanvraagformulier aanvaardt de aanvrager elke controle van het gemeente-bestuur in verband met de aangevraagde toelage. Het afleggen van onjuiste verklaringen kan leiden tot  uitsluiting van deze tussenkomst. Indien de toelage reeds uitgekeerd is, kan ze teruggevorderd worden.

Art. 8 - inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad. Na een proefperiode van een jaar zal er een evaluatie met mogelijke bijsturingen van onderhavig reglement gebeuren.

bijlage toelagereglement gebruik niet gemeentelijke sportzalen
 

Lijst van sportzalen waarvoor erkende sportverenigingen een tussenkomst in de huurprijzen kunnen aanvragen:

Sporthallen/sportzalen

 • sporthal KTA
 • sporthal Sport Vlaanderen Brasschaat
 • sportzaal St. Michielscollege
 • sporthal KA

turnzalen

 • turnzaal Mater Dei Bethanie
 • turnzaal Mater Dei Centrum
 • turnzaal Mater Dei Instituut
 • turnzaal Mater Dei Maria-ter-Heide
 • turnzaal Mater Dei Zegersdreef
 • turnzaal Basisschool De Vlinder
 • turnzaal KTA (1ste verdieping sporthal KTA)
 • turnzaal KA lager onderwijs
 • turnzaal KA middelbaar onderwijs
 • turnzaal Steinerschool De Wingerd

 

 

Uitgelicht

sportdienst

gemeentehuis
T 03 650 29 30
info@brasschaat.be

ma
08.00 - 16.00
di, vr
09.00 - 13.00
woe
09.00 - 16.00
do
13.00 - 19.30