sportinfrastructuur

toelagereglement 2013-2018 inzake (her)aanleg van sportvelden, bouw of verbouwing sportinfrastructuur

Art.1.- Binnen de perken van het gemeentebudget verleent de gemeente Brasschaat in de periode 2013- 2018 buitengewone toelagen voor de (her)aanleg van sportvelden, of voor de bouw/verbouwing van infrastructuur gelegen op het grondgebied van Brasschaat van sportclubs, hetzij op basis van hun eigendomsrecht, hetzij op basis van één of andere vorm van gebruiksrecht.

Art.2. De toelage kan enkel verleend worden aan sportclubs die: of
a) met de gemeente een overeenkomst afgesloten hebben inzake terbeschikkingstelling van gemeentelijke terreinen en/of lokalen, en mits de bepalingen van de overeenkomst nageleefd worden; of
b) sportclubs die een ondertekende verklaring van de eigenaar kunnen voorleggen, waarin hij zijn akkoord geeft met de verbeteringswerken, en waarin hij zich verbindt om de infrastructuur gedurende de vooraf bepaalde economische levensduur of afschrijvingsduur (maximaal 20 jaar) vanaf het toekennen van de subsidieaanvraag, te laten gebruiken voor sportwerking. In geval de eigenaar deze termijn niet respecteert , verbindt hij zich om een bedrag in verhouding met de afschrijvingsduur van deze investering, na het verkrijgen van de subsidie , ten titel van schadevergoeding aan de gemeente terug te betalen. De sportclubs verklaren de infrastructuur gedurende de voormelde economische levensduur te gebruiken. In geval de vereniging deze termijn niet respecteert, verbindt deze zich om een proportioneel bedrag van de subsidie zoals hierboven vermeld, ten titel van schadevergoeding aan de gemeente terug te betalen. Verder moeten zij een actieve werking van minstens 5 jaar kunnen voorleggen.

Zowel de sportclubs onder a) als onder b) moeten:

  • een gezond financieel plan voorleggen;
  • hun infrastructuur openstellen voor gebruik door alle Brasschaatse scholen en activiteiten van gemeentelijke vzw’s;
  • de vereiste wettelijke toelatingen of vergunningen voor het uitvoeren van de beoogde werken kunnen voorleggen.

De toelage kan enkel verleend worden aan sportclubs die op eigen kosten werken uitvoeren of laten uitvoeren:

  • voor de aanleg of heraanleg van sportvelden (inclusief toebehoren zoals omheiningen) maar gewone onderhouds- of herstellingswerken (jaarlijks inzaaien, bijvullen putten, grasmaaien e.d.) komen niet in aanmerking;
  • voor de oprichting, grondige sanering of renovatie van lokalen die hoofdzakelijk (rechtstreeks of onrechtstreeks) bestemd zijn voor sportbeoefening maar gewone onderhouds- of herstellingswerken komen niet in aanmerking.

Art.3.- De sportclub moet controle op de verstrekte gegevens en werken aanvaarden. Het gemeentebestuur kan bijkomende voorwaarden stellen en/of de werken laten inspecteren in functie van -2- de brandveiligheid en de hygiëne, en hiervan de toekenning van de premie geheel of gedeeltelijk afhankelijk stellen.

Art.4.- De toelage bedraagt 1/3de, met een maximum van 20.000,00 euro van de in aanmerking genomen en bewezen kosten. Elke club kan, gespreid over een periode van vijf jaar, maximum voor 20.000,00 euro toelage verkrijgen

Art.5.- Grotere bouw-, verbouwingsprojecten of (her)aanlegwerken die de raming van 60.000,00 euro overschrijden, worden door de gemeenteraad afzonderlijk beoordeeld.

Art.6.- De sportclub dient voor zijn project eerst alle mogelijke subsidiekanalen aan te wenden die de hogere overheid op provinciaal, federaal en/of Vlaams niveau uitschrijft.

Art.7.- De aanvraag dient bij het college van burgemeester en schepenen toe te komen uiterlijk op 30 juni van het begrotingsjaar, en heeft betrekking op het eerstvolgende werkingsjaar.
De aanvraag bevat:
a) de identificatiegegevens van de club
b) een schriftelijke overeenkomst tussen de vereniging en de eigenaar welke aanduidt dat de vereniging gedurende de afschrijvingsduur van de investering als hoofdgebruiker kan beschikken over de accommodatie (niet van toepassing voor verenigingen met een concessie overeenkomst met de gemeente).
c) een schriftelijke verklaring van de vereniging dat de infrastructuur gedurende de afschrijvingsduur van de investering door hen zal gebruikt worden.
d) een gezond financieel plan en aantonen dat de vereniging reeds 5 jaar werkzaam is.
e) een omschrijving van de geplande werken
f) een gedetailleerde offerte (indien reeds beschikbaar) of gedetailleerde raming van de kostprijs.

Art.8.- Binnen de grenzen van het beschikbare krediet in het gemeentebudget, wordt het toelagebedrag vastgesteld in functie van de prioriteit van de voorgenomen werken. Werken om te voldoen aan wettelijke voorschriften genieten daarbij de hoogste prioriteit.

Art.9.- Op advies van de gemeentelijke sportraad beslist het college van burgemeester en schepenen of de aanvraag al dan niet, geheel of gedeeltelijk, of mits het vervullen van bijkomende voorwaarden in aanmerking zal genomen worden. De gemeenteraad stelt de maximale toelage per vereniging vast.

Art.10.- De toelage wordt betaald na voorlegging door de club van facturen (op naam van de club) voor de aankoop van materialen of facturen van aannemers voor het uitvoeren van de betoelaagde werken en mits: - ofwel betalingsbewijzen worden voorgelegd; - ofwel het bewijs wordt geleverd dat de gefactureerde werken uitgevoerd werden. Na verificatie wordt 1/3de van de factuurbedragen aan de sportclub betaald als toelage, binnen de grenzen van de maximale toelage zoals vastgesteld door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor te onderzoeken, eventueel na een bezoek ter plaatse, of de werken conform de aanvraag werden uitgevoerd.

Uitgelicht

sportdienst

gemeentehuis
T 03 650 29 30
info@brasschaat.be

ma
08.00 - 16.00
di, vr
09.00 - 13.00
woe
09.00 - 16.00
do
13.00 - 19.30

aanvraagformulier