sportverenigingen

Subsidiereglement voor rechtstreekse toelage aan sportverenigingen 2017 - 2018

Art.1.- ALGEMENE BEPALINGEN

Binnen de perken van de kredieten op de gemeentebegroting wordt voor hun activiteiten ten bate van de sport en de lichamelijke ontwikkeling, aan sportverenigingen subsidies verleend volgens de normen en de voorwaarden die hierna worden gesteld. De toelagen worden verleend door het college van burgemeester en schepenen in toepassing van dit reglement. De raad van bestuur van de sportraad geeft advies over de betoelaging

Art.2.- VOORWAARDEN VOOR SUBSIDIERING

Om subsidies te verkrijgen moet de vereniging voldoen aan het volgende:

1. De vereniging moet beantwoorden aan de volgende voorwaarden:
a. De zetel van de vereniging moet gevestigd zijn op het grondgebied van Brasschaat.
b. De vereniging moet minimum 1 jaar actief zijn in de gemeente en moet zijn ledensportbeoefenaars kunnen identificeren door middel van ledenlijsten, lidkaarten, verzekeringsattesten of andere. Jeugdleden zijn kinderen en jongeren tot en met het jaar dat ze 18 worden.
c. De sportbeoefening moet, tenzij dit onmogelijk is wegens het ontbreken van de vereiste infrastructuur, op het grondgebied van de gemeente geschieden en moet een permanent karakter vertonen.
d. Als het bestuur deel uitmaakt van een multidisciplinaire vereniging (bv. socioculturele vereniging, wijkraad, e.d.), moet de sportbeoefening geleid worden door een apart bestuur dat volledig technisch, moreel en financieel onafhankelijk werkt ten opzichte van het algemeen bestuur.
e. De sportieve activiteiten van het voorbije jaar moeten schriftelijk opgegeven worden.

2. Het doel van de sportvereniging is sportbeoefening, niet in schoolverband noch bedrijfsmatig, aan te bieden. De professionele sportbeoefening valt eveneens buiten de toepassing van dit reglement.

3. De sportvereniging moet open staan voor iedere inwoner van Brasschaat, met een minimum aantal van 10 verzekerde sportbeoefenaars, en met minimum 8 maanden sport-actieve regelmatige werking.

4. De sportvereniging moet een vzw of een feitelijke vereniging zijn.

5. De sportvereniging moet een verzekering afsluiten voor de leden, zowel voor persoonlijke ongevallen als voor burgerlijke aansprakelijkheid.

6. Een sportvereniging die twee maal afwezig geweest is tijdens twee opeenvolgende algemene vergaderingen van de sportraad heeft bij de eerstvolgende toekenning van toelagen aan sportverenigingen slechts recht op 50% van het haar toegekende subsidiebedrag. Het restant van dit bedrag wordt verdeeld over de resterende sportverenigingen die een aanvraag voor subsidies ingediend hebben. Een sportvereniging die niet aangesloten is bij de sportraad en bijgevolg ook niet aanwezig zal zijn op de algemene vergaderingen van de sportraad heeft eveneens slechts recht op 50% van het haar toegekende subsidiebedrag.

7. De sportvereniging beschikt over een eigen bankrekening.

Art.3.- AANVRAAG OM TOELAGE VOOR SPORTCLUBS

1. Een aanvraag om in aanmerking te komen voor toelage gebeurt door het invullen van een specifiek aanvraagformulier van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Toelage 2017 - 2018
Het door de sportvereniging ingevulde aanvraagformulier voor het verkrijgen van de subsidie van de werkingsjaren 2017 tot en met 2018, die lopen van 1 juli van het vorige jaar tot en met 30 juni van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, moet elektronisch of per post verstuurd worden of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op de gemeentelijke sportdienst en toekomen uiterlijk op 15 september, aansluitend op het werkingsjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. De postdatum geldt als bewijs.

2. Volgende bewijsstukken moeten samen met de aanvraag gestuurd worden naar de sportdienst:

  • een kopie van de diploma’s van de opgegeven trainers;
  • een kopie van bewijs of attest van deelname voor alle opgegeven opleidingen en bijscholingen.

3. De sportverenigingen die om subsidies verzoeken, verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met het feit dat het college van burgemeester en schepenen of een daartoe aangesteld ambtenaar, kan en mag overgaan tot het controleren van de door hen verstrekte gegevens en activiteiten. Zij verklaren zich tevens akkoord om binnen twee weken na de vraag, op gevaar van uitsluiting, alle bijkomende informatie over de ingestuurde gegevens te verstrekken. De sportvereniging die de nodige inlichtingen weigert te verschaffen of niet tijdig verschaft, of waarvan de verklaringen onjuist worden bevonden, wordt van elke betoelaging uitgesloten gedurende 1 werkingsjaar.

4. De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren door overschrijving op de rekening van de sportvereniging.

Uitgelicht

sportdienst

gemeentehuis
T 03 650 29 30
info@brasschaat.be

ma
08.00 - 16.00
di, vr
09.00 - 13.00
woe
09.00 - 16.00
do
13.00 - 19.30