zonneboiler

Wat

Onder “zonneboiler” wordt verstaan: installaties die zonnewarmte opvangen, opslaan en verdelen. Een installatie bestaat minimaal uit een vlakke of met vacuümbuizen opgebouwde plaat voor zonnelichtcaptatie, een veiligheidsvat, een boiler.
De zonneboiler wordt geïnstalleerd volgens de regels der kunst en met in achtname van alle mogelijke veiligheids- en hygiënevoorschriften.
    

energieK loket

Voor vragen en informatie kan je terecht bij het energieK loket. Onze adviseurs informeren je over energiebesparende maatregelen, vergelijken offertes en staan je bij tijdens de werken.

voorwaarden

voorwaarden

De aanvrager verbindt zich ertoe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet tenminste 10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking blijven op hetzelfde adres en kan onder geen beding (ongeacht eigendomsoverdracht of verhuring) binnen deze termijn verwijderd worden.

De verleende subsidie bedraagt maximaal € 500 voor een zonneboiler voor de verwarming van sanitair warm water en/of voor woningverwarming en kan slechts eenmaal per woonadres worden toegekend.

bekijk de volledige voorwaarden

bijzonderheden

bijzonderheden

Het geldende subsidiebedrag wordt toegekend voor aanvragen met factuurdatum (of datum kasticket in geval van regenwaterton) tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018. Het aanvraagformulier voor milieumaatregelen met (factuur)datum in 2018, dient ons te bereiken vóór 1 februari 2019 (met uitzondering van de subsidieaanvraag voor de renovatieaudit en/of warmtescan).
De ontvangen aanvraagformulieren worden ten laatste eind februari 2019 behandeld.
De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten) uitvoeren van de milieumaatregel(en) waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd worden beschouwd:

  • de eigenaar van het gebouw;
  • de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar schriftelijke toestemming geeft.

Volgende systemen worden NIET betoelaagd:

  • zelf ontworpen en gebouwde zonneboilersystemen;
  • zonneboilers geïnstalleerd bij nieuwbouwprojecten;
  • zonneboilers die niet over de noodzakelijke veiligheids- en keurmerken beschikken.