zorgwonen

Wat

Dat grootouders, ouders en kinderen onder één dak wonen, was vroeger heel gebruikelijk. In de loop van vorige eeuw geraakte dat principe wat in onbruik. Tegenwoordig willen we wel een grootouder of gehandicapte broer in huis nemen, maar zonder de eigen privacy op te geven. Om dat mogelijk te maken, werd zorgwonen in het leven geroepen.

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. 

Artikel 4.1.1., 18° van de VCRO stelt dat zorgwonen een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle hiernavolgende voorwaarden:
a) in of bij een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd;
b) de ondergeschikte wooneenheid, vermeld in punt a), wordt gecreëerd met het oog op:

  1. de huisvesting van ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon 65 jaar of ouder is;
  2. de huisvesting van ten hoogste twee personen, waarvan ten minste één persoon die zorgbehoevend is. Een zorgbehoevende persoon is een persoon met een handicap, een persoon die in aanmerking komt voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of een basisondersteuningsbudget als vermeld in artikel 4, eerste lid, 1°, 2° en 3°, van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, of een persoon die behoefte heeft aan ondersteuning om zich in zijn thuismilieu te kunnen handhaven. De kinderen ten laste van de zorgbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van twee personen;
  3. de huisvesting van de zorgverlener als de personen, vermeld in punt 1) of 2), gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid;

c) de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op enerzijds de hoofdwooneenheid en anderzijds de ondergeschikte wooneenheid, vermeld in punt a), of de grond waarop die ondergeschikte wooneenheid tijdelijk wordt geplaatst, berust bij dezelfde titularis of titularissen.

AANVRAAG

AANVRAAG

Een aanvraag gebeurt digitaal bij het Omgevingsloket Vlaanderen via www.omgevingsloketvlaanderen.be