Wijkplan Mobiliteit

In 2020 startten we met wijkgerichte mobiliteitsworkshops in onze gemeente. Wijk Kaart was als eerste aan de beurt. Ons doel is samen met de bewoners oplossingen te zoeken om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in woonstraten te verbeteren. De gemeente werkte hiervoor samen met mobiliteitsexperten, politie, Hoge Akkersbloei en buurtbewoners om samen tot een wijkplan te komen.

Na een oproep in de wijk namen ruim 100 buurtbewoners deel aan de workshop op 5 maart 2020. Deze buurtbewoners werden verdeeld over 8 werktafels met telkens een moderator. Elke werktafel dacht na over oplossingen om de verkeersveiligheid te verbeteren en leverde aan het eind van de avond een wijkplan af volgens consensusmodel. Elke deelnemer aan de werktafel ging dus akkoord met het voorstel. (Bekijk hier de resultaten van de eerste workshop) Per werktafel werd er een afgevaardigde aangesteld om deel te nemen aan de focusgroepen. Deze 8 bewoners gingen samen met politie, mobiliteitsexperten, de Hoge Akkersbloei en de mobiliteitsschepen aan de slag om van 8 naar 1 wijkplan te gaan. 

 

Aan de slag!

Laat ons meteen eerlijk zijn: een eenvoudige oefening is het niet om voor een woonwijk met werkenden en senioren, schoolgaande kinderen, lokale ondernemingen en actieve verenigingen een passend antwoord te bieden én een oplossing te voorzien. Daarom werd de wijk betrokken. Maar ook dan moeten alle partijen compromissen vinden waar mogelijk. Tijdens de workshops samen met alle betrokken bleek dan ook snel dat er vanuit alle standpunten steeds héél oplossingsgericht werd gedacht, om steeds het algemeen belang van wijk Kaart & Brasschaat voorop te stellen

 

1,2,3,... START!

Binnenkort is het zover. Dan lanceren we de eerste maatregelen van het nieuwe wijkplan. De bedoeling is om de maatregelen in verschillende stappen uit te rollen. Als eerste zullen het netwerk van fietsstraten, de fietssuggestiestroken in de Max Hermanslei, de groene zebra’s en het enkelrichtingsverkeer in de Hoge Kaart (tussen Hoogboomsesteenweg en Leeuwenstraat) aan bod komen. Ook de implementatie van de zone 30 voor gans de wijk zal worden uitgerold. Daarna zullen ook stapsgewijs de andere maatregelen volgen.

 

Benieuwd naar onze folder? Bekijk hem nu al online via onderstaande knop.

Folder wijkplan Mobiliteit - Kaart

mobiliteitsfolder_2021_wijk_kaart (1).pdf

vragen?

Heb je vragen over het nieuwe wijkplan mobiliteit - Kaart? Neem dan gerust contact op met de projectcoördinator via het algemeen infonummer T 03 650 29 30

FAQ's rond wijkplan mobiliteit - wijk Kaart

Waarom dit plan?

Waarom dit plan?

In 2020 startten we met wijkgerichte mobiliteitsworkshops in onze gemeente. Wijk Kaart was als eerste aan de beurt. Ons doel is samen met de bewoners oplossingen te zoeken om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in woonstraten te verbeteren.

Hoe kwam dit plan tot stand?

Hoe kwam dit plan tot stand?

Na een oproep in de wijk namen ruim 100 buurtbewoners deel aan de workshop op 5 maart 2020.

Deze buurtbewoners werden verdeeld over 8 werktafels met telkens elks een moderator. Aan elke werktafel werd nagedacht  over oplossingen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit resulteerde aan het eind van de avond in een wijkplan volgens consensusmodel. Elke deelnemer aan de werktafel ging dus akkoord met het voorstel. Per werktafel werd er een afgevaardigde aangesteld om deel te nemen aan de focusgroepen. Deze 8 bewoners gingen samen met politie, mobiliteitsexperten, de Hoge Akkersbloei en de mobiliteitsschepen aan de slag om van 8 naar 1 wijkplan te gaan. Dankzij  onze VIB’s van wijk Kaart zijn we samen tot 1 wijkplan gekomen.

Wat is een fietsstraat?

Wat is een fietsstraat?

In de fietsstraat mogen de fietsers het hele rijvak gebruiken en automobilisten mogen hen niet voorbij steken. Voorrang aan rechts is hier nog steeds van toepassing, dus dat betekent dat ook de fietsers voorrang moeten geven aan verkeer van rechts. De maximale snelheid is 30 km/u.

Wat is een schoolstraat?

Wat is een schoolstraat?

Een schoolstraat is een straat nabij een onderwijsinstelling waar gemotoriseerd verkeer een half uurtje voor en een half uurtje na schooltijd niet ttoegelaten is. Bewoners kunnen uiteraard wel altijd hun straat uitrijden en ook de hulpdiensten hebben toegang. Wie toch met de auto komt, kan iets verder parkeren en te voet tot aan de schoolpoort gaan.

Wat is een woonerf?

Wat is een woonerf?

In een woonerf geldt een maximum snelheid van 20km/uur. Het is er verboden te parkeren, behalve waar een verkeersbord het toelaat.Of plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of met een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is.

Voetgangers mogen de ganse breedte van de straat gebruiken. Spelen op straat is toegelaten. Autobestuurders mogen voetgangers niet in gevaar brengen en hinderen.

Wat is een groene zebra?

Wat is een groene zebra?

Om de zichtbaarheid van de schooltoegangen te verbeteren, worden alle zebrapaden ter hoogte van schoolpoorten letterlijk in de groene verf gezet. Deze optische verkeersdrempels hebben een verkeersremmend effect en verhogen de vlotte oversteekbaarheid van voetgangers.

Wat is eenrichtingsverkeer?

Wat is eenrichtingsverkeer?

Door te voorzien in eenrichtingsverkeer wordt in een straat het sluipverkeer voorkomen. Het verhoogt de verkeersleefbaarheid door verkeer terug te duwen naar het hoger wegennet (bv. Hoogboomsteenweg, Lage Kaart, …).  Het verhoogt bovendien de verkeersveiligheid en kan parkeerproblemen structureren.als bewoner zal je beperkt moeten omrijden om tot aan je woning te geraken.

Wat is een knip?

Wat is een knip?

Een woonstraat afsluiten (of knippen) voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers hebben wel toegang. Het dringt doorgaand sluipverkeer

terug tot op het hoger wegennet (verbindings- of ontsluitingswegen).

Wat zijn fietssuggestiestroken?

Wat zijn fietssuggestiestroken?

Dit  zijn stroken op de rijbaan in een andere kleur of markering dan de rest van de rijbaan. Ze duiden de positie van de fietser aan op de rijbaan en hebben een sturend effect, zowel naar de fietsers als het overige verkeer. Ze zorgen voor een optische versmalling van de rijbaan voor een verkeersremmend effect. Een fietssuggestiestrook is GEEN fietspad!

Wat is zone 30?

Wat is zone 30?

Een zone 30 is een gebied waarin je nergens sneller mag rijden dan 30 km/u. De zone wordt aangeduid op alle toegangen en uitgangen van de zones door een vast begin- en eindbord.

Hoe zal extra parkeercapaciteit worden voorzien aan Hendrik Luytenplein?

Hoe zal extra parkeercapaciteit worden voorzien aan Hendrik Luytenplein?

In kader van de herinrichting van de Lage Kaart wordt ook het Hendrik Luytenplein mee aangepakt.  We willen in de omgeving extra parkeercapaciteit voorzien, gezien de Middelkaart zal ingericht worden als schoolstraat.  We blijven evenwel zoeken naar een evenwichtige verdeling tussen parkeren, groen, en speelruimte. Dit onderzoek is nog lopende.  De uitvoering is evenwel voorzien in 2023-2024.

Wat verandert er in De Romboutweg?

Wat verandert er in De Romboutweg?

In De Romboutweg (hoofdweg) blijft tweerichtingsverkeer mogelijk, enkel de ventweg wordt éénrichting (dit is reeds doorgevoerd).

Het parkeren zal op de hoofdweg geoptimaliseerd worden, door het aanbrengen van parkeerstroken in het segment tussen de Hoge Kaart en Hulshout.

Voor de middenberm tussen de hoofdweg en de ventweg werd een participatietraject opgestart. De plannen voor deze groene zone zijn nog in opmaak, en worden  met de bewoners besproken.

Waarom bermpaaltjes in de Max Hermanlei?

Waarom bermpaaltjes in de Max Hermanlei?

Door het plaatsen van bermpaaltjes in de Max Hermanlei willen we de geparkeerde voertuigen, die momenteel gebruik maken van de bermen, naar de rijbaan brengen.  De straat is voldoende breed om parkeren op de rijbaan toe te staan.  Zodoende beschermen we de waardevolle bomen in de berm, en zal deze maatregel bovendien een snelheidsremmend effect hebben op het gemotoriseerd verkeer in de Max Hermanlei.

Daarnaast zullen er ook nog fietssuggestiestroken worden aangebracht in de Max Hermanlei om fietsers te beschermen. Dit zal bovendien een bijkomende optische versmalling van de rijbaan geven, wat eveneens een snelheidsremmend effect geeft. Parkeren op de fietssuggestiestrook is toegestaan.

Welke maatregelen worden in de Hoge Kaart genomen?

Welke maatregelen worden in de Hoge Kaart genomen?

In de Hoge Kaart zal in het segment tussen Hoogboomsteenweg en Leeuwenstraat enkel nog éénrichtingsverkeer (in de richting van Hoogboomsteenweg) toegestaan zijn.  Fietsverkeer in twee rijrichtingen is wel toegestaan.

Daarnaast zal de Hoge Kaart tussen Hoogboomsteenweg en Rustoordlei ingericht worden als fietsstraat.

Het parkeren zal verder afgebakend worden door middel van parkeervakken.  De concrete uitwerking zal nog worden gecommuniceerd naar de bewoners.

Wat zal er in de Bergsebaan veranderen?

Wat zal er in de Bergsebaan veranderen?

De maatregelen nabij Albert Heijn vragen nog verder afstemming met de buurtbewoners en Albert Heijn en zullen in een latere fase worden uitgevoerd.

Wat met woonerven Het Venneke en Waterstraat?

Wat met woonerven Het Venneke en Waterstraat?

Voor het Venneke en de Waterstraat zullen nog aparte participatietrajecten worden opgestart om na te gaan wat de specifieke behoeften zijn voor het woonerf.

Wat met de Middelkaart?

Wat met de Middelkaart?

De Middelkaart zal als fietsstraat worden ingericht.  Daarnaast zal ze bij begin en einde van de school op termijn ook als schoolstraat fungeren en dus worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Bewoners en hulpdiensten zullen te allen tijde de straat kunnen verlaten.

Verder uitwerking en afstemming met de school wordt nog  opgestart.

Waarom wordt het plan stapsgewijs uitgerold?

Waarom wordt het plan stapsgewijs uitgerold?

We beschouwen het plan als een plan met doorgroeimogelijkheden.  De bedoeling is om de maatregelen in verschillende stappen uit te rollen. Als eerste zullen het netwerk van fietsstraten, de fietssuggestiestroken in de Max Hermanlei, de groene zebra’s en het eenrichtingsverkeer in de Hoge Kaart (tussen Hoogboomsteenweg en Leeuwenstraat) aan bod komen. Ook de implementatie van de zone 30 voor gans de wijk zal worden uitgerold. Daarna zullen stapsgewijs de andere maatregelen volgen.  Door de stapsgewijze uitrol kunnen maatregelen zowel budgettair als naar uitvoering beter ingepland worden, kunnen de bewoners en bezoekers geleidelijk aan wennen aan de maatregelen en kunnen we ook per stap de maatregelen evalueren.

Wanneer worden de maatregelen uitgevoerd?

Wanneer worden de maatregelen uitgevoerd?

Wat betreft de uitvoering zijn we afhankelijk van aannemers, weersomstandigheden en personeelsbezetting.  Voor de uitvoering van stap 1 moeten er heel wat wegmarkeringen en thermoplasten aangebracht worden.  Deze kunnen enkel worden aangebracht bij droog weer en de  temperaturen mogen niet te koud zijn.  Enkel verkeersborden plaatsen zonder begeleiding door wegmarkeringen is absoluut niet wenselijk. We brengen via onze informatiekanalen en het infobord in de wijk iedereen op de hoogte zodra de exacte planning gekend is.

Hoe zullen de maatregelen worden geevalueerd?

Hoe zullen de maatregelen worden geevalueerd?

De maatregelen worden stapsgewijs ingevoerd, en ook stapsgewijs geëvalueerd.  We zullen ons voor deze evaluatie baseren op objectieve gegevens zoals verkeerstellingen, snelheidsmetingen, ongevallengegevens, ….  Daarnaast blijven we in overleg met de wijk via de leden van focusgroep en zullen we indien dit oportuun is, een bevraging van de wijk organiseren.  Eventuele bijsturingen blijven mogelijk.