sociaal en bescheiden (ver)huren, (ver)kopen, lenen

Wat

huren
Heb je vragen over hoe je een huurcontract opstelt of hoe een plaatsbeschrijving verloopt? Raak je niet wijs uit de ingewikkelde wetgeving rond huren en verhuren? Dan kan de Huurdersbond je verder helpen. Kom eerst langs bij het woonloket, dan geven wij je een gratis doorverwijskaart.

sociaal huren
We helpen je ook graag verder als je een sociale woning wil huren bij De Voorkempen of SVK het Sas. We overlopen met jou de voorwaarden, gaan na welke documenten je nodig hebt en waarvoor je al dan niet in aanmerking komt. De inschrijving zelf doe je bij de bovenstaande huisvestingsmaatschappijen.

sociaal kopen
Wil je een sociale woning of appartement kopen, dan kan je terecht bij Arro of De Voorkempen.

sociaal lenen
Voor sociale leningen kan je terecht bij Arro, De Voorkempen, VMSW, de Vlaamse Woninglening, het Vlaams Woningfonds  of het Sociaal Woonkrediet.

     

Wat is het BSO?

Wat is het BSO?

Vlaanderen wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Binnen een vooropgestelde termijn moet de gemeente op haar grondgebied een aantal bijkomende sociale huurwoningen realiseren. Vanuit haar regisseursrol op het vlak van lokaal woonbeleid neemt de gemeente concrete initiatieven om tijdig dit BSO te behalen.

Het BSO is de rechtsplicht voor de gemeente om de opgelegde doelstelling op het vlak van bijkomende sociale huurwoningen te realiseren in de periode 2009-2025. Aanvankelijk kregen de gemeenten ook een doelstelling opgelegd om bijkomende sociale koopwoningen en sociale kavels te realiseren in de periode 2009-2020. Inmiddels zijn de objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels opgeheven, dat gebeurde bij het decreet van 14 oktober 2016.

Wat is bescheiden wonen?

Wat is bescheiden wonen?

Bij de invoering van het decreet grond- en pandenbeleid in 2009 werd naast het reeds bestaande sociaal woonaanbod een nieuwe categorie van betaalbaar wonen gecreëerd, nl. het bescheiden woonaanbod.

Woningen en kavels zijn bescheiden als ze aan volgende voorwaarden voldoen:

  1. kavels met een oppervlakte van ten hoogte 500 m²
  2. eengezinswoningen met een bouwvolume van ten hoogste 550 m³
  3. overige woningen met een bouwvolume van ten hoogste 240 m³, te verhogen met 50 m³ voor woningen met drie of meer slaapkamers.

De Vlaamse Regering engageerde zich om 6.000 bescheiden woningen te realiseren in de periode 2012-2023. Dit engagement gaat over realisaties die gebeuren op initiatief van de SHM’s of op initiatief van private ontwikkelaars die ervoor opteren hun last bescheiden woonaanbod in natura uit te voeren. In principe kunnen openbare besturen of andere publieke initiatiefnemers ook bescheiden woningen realiseren.

Een wettelijke beperking op het aanbod bescheiden woningen bestaat niet. Wel mogen sociale huisvestingsmaatschappijen maximaal 20 procent van hun jaarlijks investeringsvolume besteden aan de verwerving, verwezenlijking of vervreemding van het bescheiden woonaanbod.

Ten gevolge van een nieuw regelgevend initiatief zullen sociale huisvestingsmaatschappijen in de toekomst geen bescheiden koopwoningen meer kunnen realiseren. Enkel projecten die in de overgangsperiode opgestart zijn, kunnen uitgewerkt worden.