kernversterking, detailhandel en wonen

Brasschaat leeft, groeit, evolueert. Daarom kijken we altijd richting toekomst. We willen klaar zijn voor die toekomst en alles wat die ons brengt. En er liggen heel wat uitdagingen voor ons: het mobiliteitsvraagstuk, klimaatverandering, vergrijzing, veranderingen in winkelgedrag...

Voor dit uitgebreide en belangrijke onderzoek namen we het ontwerp- en studiebureau BUUR onder de arm. BUUR is momenteel bezig met de opmaak van het RUP. Het startschot hiervoor is gegeven met de start- en procesnota. De eerste publieke raadpleging is net achter de rug. De reacties, suggesties en bezwaren worden momenteel één voor één bekeken en verwerkt in een scopingsnota.

Dit RUP waarover sprake, zal een ruimtelijke vertaling worden van de visie kernversterking, wonen en detailhandel opgemaakt in 2019. Het zal uitspraken doen over verschillende zones binnen de gemeente naar handel. Concreet zal in dit RUP aangeduid staan waar handel mogelijk is en welk type handel. Daarnaast zullen in dit RUP ook uitspraken gedaan worden over het woongebied, namelijk waar een zekere verdichting is aangewezen of waar net niet

Even enkele begrippen duiden:

RUP - Ruimtelijk Uitvoeringsplan

RUP - Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Een RUP is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de (bodem)bestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - omgevingsvergunningen afgeleverd worden.

Startnota

Startnota

De startnota is een document dat de “start” vormt van de procedure om tot een RUP te komen. Een startnota omschrijft de doelstellingen van het RUP alsook de te onderzoeken milieueffecten.

Procesnota

Procesnota

Een procesnota is een toelichtend document waarin de stappen van het proces worden omschreven, zowel de stappen die al doorlopen zijn als de stappen die nog gezet moeten worden om tot een finaal RUP te komen. Het is een informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.