college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen voert wetten, decreten en besluiten uit. Het staat in voor de bekendmaking en uitvoering van gemeenteraadsbesluiten, waakt over het beheer van gemeentelijke inrichtingen en inkomsten, leidt gemeentewerken, verleent bouw- en verkavelingsvergunningen, laat wegen onderhouden en houdt registers bij van de burgerlijke stand.
Het schepencollege vergadert wekelijks. De zittingen zijn niet openbaar.

waarnemend burgemeester