toelage sportinfrastructuur

De gemeente Brasschaat verleent in de periode 2021 – 2025 buitengewone infrastructuurtoelagen voor de (her)aanleg van sportvelden, of voor de bouw/verbouwing van sportinfrastructuur van sportclubs gelegen op het grondgebied van Brasschaat, hetzij op basis van hun eigendomsrecht, hetzij op basis van één of andere vorm van gebruiksrecht.

Als jouw vereniging een toelage wenst aan te vragen voor werkzaamheden die gepland worden in 2021-2025, kan je hiervoor een aanvraag indienen. De aanvraag moet bij het college van burgemeester en schepenen toekomen uiterlijk op 31 augustus van het begrotingsjaar en heeft betrekking op het eerstvolgende werkingsjaar.