toelage sportinfrastructuur

De gemeente Brasschaat verleent in de periode 2022 – 2025 buitengewone infrastructuurtoelagen voor de (her)aanleg van sportvelden, of voor de bouw/verbouwing van sportinfrastructuur van sportclubs gelegen op het grondgebied van Brasschaat, hetzij op basis van hun eigendomsrecht, hetzij op basis van één of andere vorm van gebruiksrecht.

Er kan eveneens een toelage toegekend worden aan sportclubs voor aankoop van sportmateriaal op voorwaarde dat dit sportmateriaal voor meer dan 50% gebruikt wordt door derden die hiervoor géén huur betalen. U dient als bewijs wel een door beide partijen ondertekende verklaring van meer dan 50% gebruik bij uw aanvraagdossier te voegen.  

Een volledig aanvraagdossier met alle bijlagen voor een infrastructuurtoelage moet, uiterlijk op 31 augustus 2021, ingediend worden voor infrastructuurwerken die uitgevoerd zullen worden in 2022, of in de periode 2022-2023 (aansluitend), of voor aankoop van sportmateriaal in dezelfde periode. Er moet ook aangetoond worden dat deze werken/aankopen kaderen binnen een duidelijk meerjarenplan van de club.

Elke sportclub die een aanvraag indient, moet ook een verklaring invullen van economische levensduur: ofwel een verklaring voor een sportclub vzw met een gemeentelijke concessieovereenkomst, ofwel een verklaring voor een sportclub met een ander gebruiksrecht.