Het Leeg - Rietbeemden: sociaal en bescheiden wonen

De sociale huisvestingsmaatschappijen ARRO Antwerpen en De Voorkempen realiseren in de wijk Het Leeg – Rietbeemden de komende jaren gefaseerd een nieuw woningenproject. Het gaat om 171 wooneenheden verspreid over drie verschillende zones.

  update april 2022: werken De Tomermaat

  Op 19 april starten er werken in De Tomermaat. Deze duren tot 31 december 2022.

  We proberen zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken naar de bewoners toe. Tijdens deze werken is er een parkeerverbod aan de oneven zijde van De Tomermaat en ter hoogte van huisnummers 34 tot 38. Dit is nodig zodat vrachtwagens hier veilig kunnen passeren en draaien tijdens de werken.
  Een alternatieve parkeerplaats vindt u in de Beemdenstraat.

  Vanaf 20 juni 2022 start de aanleg van de nutsleidingen. Daarvoor wordt het kruispunt De Tomermaat met Het Leeg afgesloten voor 1 week ongeveer. De omleiding loopt via Laagland, Morgenster, Distel en Valeriaan. Voetgangers en fietsers behouden steeds een doorgang aan de even straatzijde. Ook ter hoogte van Het Leeg 18-19 is er een werfzone met beurtelings verkeer. 

  Let steeds op de aangebrachte signalisatie! De aannemer brengt u hiervan per brief steeds tijdig op de hoogte. Wij vragen met aandrang om alle richtlijnen en snelheidsbeperkingen tijdens de werken nauwlettend op te volgen. Dit in het belang van alle betrokkenen: arbeiders, bewoners en schoolkinderen.

  De vuilzakken kunnen zoals normaal geplaatst worden.

  Vragen over de werken kunnen gesteld worden via Fluvius, www.fluvius.be of via T 078 35 35 34 (REF. nr. 20275742). 

  U kan onze dienst Infrastructuur ook steeds bereiken via T 03 650 29 30 of via infrastructuur@brasschaat.be. 

  update februari 2022

  In onze recentste parkbode gaven we een laatste stand van zaken mee over het woningproject in het Het Leeg – Rietbeemden. Lees dit hier nog eens na.

  Zoals reeds gemeld is de firma All Archeo gestart met een archeologisch vooronderzoek. Uit het eerste onderzoek blijkt een geofysisch onderzoek nodig om de projectzone te controleren op sporen van de loopgraven van de Duitse stelling tijdens WOI en op de eventuele aanwezigheid van achtergebleven explosieven uit die tijd.

  Het onderzoek start volgende week dinsdag 1 maart en duurt ongeveer 2 dagen. Voor dit onderzoek wordt een 'magnetometer' achter een voertuig gekoppeld. Hiermee wordt dan de volledige projectzone rondgereden.

  Om de resultaten van het onderzoek niet te verstoren, moeten grote metalen voorwerpen in de buurt van de onderzoekslocatie vermeden worden. De archeologen vragen daarom om - indien mogelijk - de parkeerplaatsen ter hoogte van Melde tijdens deze 2 dagen niet te gebruiken.

  Met de resultaten van dit onderzoek kunnen de archeologen nadien op een veilige wijze de ondergrond verder onderzoeken. Zodra een datum voor het verder onderzoek gekend is, wordt deze eveneens via de digitale nieuwsbrief bekend gemaakt.

  update juli 2021

  Recent (5 juli) werd de oude paardenweide gemaaid. Dat moest gebeuren om binnenkort de eerste opmetingswerken vlot te laten verlopen.

  Met een klepelmaaier – een soort maaitoestel – achteraan een tractor werd het hoge gras weggemaaid. Struiken en bomen bleven onaangeroerd. Het perceel heeft een oppervlakte van ongeveer een hectare en staat op het plan als perceel 1. Vroeger stonden er paarden op die weide, maar sinds enkele jaren geraakte het perceel dat niet meer in gebruik was vol met nieuwe en grote grassoorten. Door de maaiwerken is dat oorspronkelijke beeld weer even hersteld en kunnen de meetwerken weldra vlot doorgaan.

  update mei 2021

  De landmeter zal vanaf begin juni aan de slag gaat om het terrein in kaart te brengen. Later zullen nog meer onderzoeken gebeuren in kader van archeologie en waterhuishouding.

  Daarna wordt gekeken welke invloed de resultaten hiervan hebben op het ontwerp en dat wordt sowieso teruggekoppeld met de buurt.

  update april 2021

  Van de vijf kandidaat-ontwerpers is er uiteindelijk één overgebleven: Atelier M Architects + Planners bv. Die zal het project uitvoeren en werd voornamelijk gekozen omdat die maximaal rekening heeft gehouden met de opmerkingen en bedenkingen die we van jullie kregen: de mobiliteit en de waterhuishouding in de wijk.

  Meerwaarde voor de buurt

  Het project houdt rekening met heel wat bezorgdheden en noden die er zijn in de wijk. Daarnaast wordt er ook toekomstgericht nagedacht op energievlak. Zo zijn er mogelijkheden om technieken zoals zonnepanelen en zonneboiler toe te passen, alsook andere duurzame manieren van verwarmen.  Er wordt voorzien in een uitbreiding van autodelen en de deelfietsen, openbare toegankelijkheid van groen, nieuwe speelplekken, …

  Daarover zullen we in samenwerking met de ontwikkelaar in de nabije toekomst nog verdere informatie over verspreiden. Ook in de toekomst willen we de wijk opnieuw betrekken bij de realisatie van dit project. Zodat toekomstige bewoners én huidige bewoners mee kunnen nadenken en de uiteindelijke realisatie mee richting kunnen geven.

  wijkinterview & overzicht infopanelen

  In de maand augustus 2019 heeft de communicatiedienst steekproefsgewijs bij verschillende mensen in de wijk gepeild naar hun meningen en suggesties over dit project. Eind september 2019 werd ook een infomoment gehouden in de wijk waar mensen meer info kregen over het project. Daarmee werden de verschillende bedenkingen, ideeën en verwachtingen grotendeels in kaart gebracht.

  Hier vind je een overzicht van de infopanelen van het infomoment. 

  vragen van de buurt

  We geven je ook graag een overzicht van de vragen die we kregen tijdens de wijkinterviews en geven je daarbij het antwoord van enkele experten en deskundigen.

  PRUP - groen

  PRUP - groen

  1. Wordt (het groen van) De Driehoekjes behouden?
   De Driehoekjes is in de stedenbouwkundige studie als groengebied ingekleurd en te behouden. In de studie is de aanleg van een mogelijke wegenis opgenomen.
  2. Wat gebeurt er met de (bestaande) groene vingers?
   Het PRUP geeft weer welke zoneringen als Open Ruimte Gebied behouden blijven. De zoneringen die als bebouwbaar werden opgenomen zijn in de stedenbouwkundige studie ingezet als woonzone. Zo blijven er groene doorsteken tussen Beemdenstraat en Laarse Beek in de zone tussen Tomermaat en Het Leeg en in de zone tussen Het Leeg en De Heuvels.
  3. Worden de andere zones in de toekomst ook aangesneden om te bouwen?
   De bebouwbare zones zullen in de toekomst kunnen aangesneden worden.

  water

  water

  1. Blijft de gracht aan de knotwilgen behouden?
   Deze gracht in het korte omloopbos blijft behouden.
  2. Worden de volgende fases van de rioolwerken afgerond voor aanvang van dit project?
   In het verleden werd de riolering in fase 1 opgenomen en uitgevoerd met aanleg van RWA (regenwater) en DWA (afvalwater) afwatering. Na nazicht van de volgende fasen door Pidpa – waarbij er geen dringendheid van heraanleg werd vastgesteld – werd de heraanleg in het investeringsplan riolering naar latere datum verschoven.

  mobiliteit

  mobiliteit

  1. Waar blijft de beloofde fietsroute langs de E19?
   Binnen routeplan is de aanleg van de HSL als fietsroute opgenomen. Een timing hiervan kunnen we niet opgeven.
  2. Hoe zal het werfverkeer verlopen?
   De werfverkeersafwikkeling ligt nog niet vast. Dit is afhankelijk van de inrichting van de werf en fasering van de werken.
  3. Is nieuw stuk Beemdenstraat aangelegd volgens de regels van de kunst?
   Nu is het een racebaan. De weg is aangelegd volgens de bepaling van het bestek en volgens het plan van de dienst Planologie. Deze weg was een voorwaarde voor het verder ontwikkelen van de wijk. Algemeen worden steeds de richtlijnen van het Standaard Bestek 250 gevolgd bij wegen- en rioleringswerken.
  4. Wat als Miksebaan voorrangsweg wordt?Hoe geraken wij uit de wijk?
   Als de Miksebaan een voorrangsweg wordt, zullen we – net zoals in de Pauwelslei – maatregelen nemen om het verkeer af te remmen. Dit kan met een lichtengeregeld kruispunt, slimme lichtenregeling, dynamische verkeersborden, zebrapaden… Samen met de politie bekijken we dit kruispunt per kruispunt, afhankelijk van de verkeersintensiteiten.
  5. Sociale woningen komen ‘achteraan’ de wijk, terwijl openbaar vervoer net vooraan is. Kan dat niet anders?
   In het decreet basisbereikbaarheid wordt hoogwaardig openbaar vervoer voorzien op de hoofdassen (Miksebaan en Elshoutbaan). Het nieuw woongebied moet een vlotte verbinding hebben zijn voor fietsers en voetgangers naar de haltevoorzieningen op de hoofdassen. Daarnaast is het een aanbeveling aan de ontwikkelaar om deelmobiliteit om combimobiliteit bij de nieuwe en bestaande bewoners aan te moedigen. Combimobiliteit is het gecombineerd gebruik van verschillende vervoersmodi, bv. met de (deel)fiets van aan de woning tot aan de bushalte om zo het traject verder te zetten met het openbaar vervoer.
  6. Waarom geen volledige fiets- en voetpaden in de Beemdenstraat?
   De Beemdenstraat is een lokale weg categorie 3, met name een woonstraat. In woonstraten worden gescheiden fietspaden niet aanbevolen, wel een veilig gemengd gebruik (cfr. Fix The Mix van Fietsberaad). Recente verkeersmetingen toonden aan dat er veel fietsverkeer in de Beemdenstraat aanwezig is. We zullen dan ook maatregelen treffen om het gemengd verkeer veiliger te laten verlopen. Dat onderzoeken we.

  suggesties van de wijk

  Op het infomoment van 28 september 2019 hebben buurtbewoners verschillende suggesties geuit ivm de omgevingsaanleg mbt het project. Deze vind je hier.

  groen

  groen

  1. Graag hondenweide en padjes behouden. 
  2. Wadi’s en het bestaande bos behouden en zelfs uitbreiden. 
  3. Graag ook lijnvormige elementen voor vleermuizen voorzien (bunkers en bosfragmenten behouden). 
  4. Graag de rode beuk op de hoek Valeriaan-dolomietweg naar Driehoekjes behouden aub. 
  5. Toegang wandelroute terug open maken. 
  6. Graag parkje behouden.

  woningen

  woningen

  1. Graag meer spreiding van de sociale woningen, niet alleen in wijk Driehoek.
  2. Impact van nieuwe woningen beperken naar bestaande woningen toe en hun privacy garanderen.
  3. Graag compacte bouwvolumes voorzien in een groene omgeving (speelterrein, wandelen, …).
  4. Graag lichte architectuur gebruiken, zodat de nieuwe woningen niet al te ‘zwaar’ overkomen, geen zwarte donkere woningen.
  5. Graag meer spreiding van sociale woningen, nu is alles in de hoek gecentraliseerd: getto.

  mobiliteit

  mobiliteit

  1. Graag goede fietsdoorgangen voorzien. 
  2. Voldoende parkeerplaatsen voorzien.
  3. Let er op dat mensen nog uit hun garages kunnen.
  4. Graag parkeerplaatsen in Melde tegen het groene speelterrein behouden.
  5. Is er rekening gehouden met een realistisch aantal extra wagens die er zullen komen. Vandaag zijn er al parkeerplaatsen te kort. Graag dus genoeg parkeerplaatsen voorzien.
  6. De straten binnen de wijk zijn niet voorzien voor zoveel verkeer en wagens die er nog eens extra gaan bijkomen met dit woningproject. a. Kan er een stroomplan voorzien worden met éénrichtingsstraten zodat het verkeer naar buitenkanten wordt geleid?
  7. Liefst geen verlenging van de Weegbree. 
  8. De ontsluiting van de wijk via de Miksebaan is moeilijk, meer mogelijkheden voor voetgangers en fietsers creëren. 
  9. Het weggetje (dolomietpad) aan Driehoekjes niet gebruiken voor werfverkeer.
  10. Minstens 2 parkeerplaatsen voorzien per nieuwe woning.

  voorzieningen

  voorzieningen

  1. Graag ruimte voor kinderen voorzien: speelterrein.
  2. Opnieuw speelmogelijkheden creëren voor de kinderen in de wijk.
  3. Toch speelterrein met skateplein en voetbalveld voorzien.
  4. Graag meer speeltuigen en speelpleintjes en zitbanken.
  5. Graag ook meer openbaar vervoer.
  6. Liefst GEEN plek voor hangjongeren (en dus overlast).
  7. Nieuwe jongeren, dus speelplek voorzien.
  8. Betere aanleg van speeltuintje: momenteel enkel 2 versleten wiptoestellen.

  waterproblematiek

  waterproblematiek

  1. Behoud van de wadi’s en zelfs uitbreiden: dit gebruiken als groene en blauwe vingers in de wijk. 
  2. Graag oplossing voor de overstromingen: wij willen hier geen overstromingen meer.
  3. Graag een nieuw MER opmaken en rekening houden daarbij met de demografie van de huidige bewoners.

  infrastructuur

  infrastructuur

  1. Graag afwerken van de modernisering van de riolering vooraleer met de bouw begonnen wordt.