Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)

Wat is een RUP?

Wat is een RUP?

RUP staat voor 'Ruimtelijk Uitvoeringsplan'. Met dit plan legt de overheid in een bepaald gebied de (bodem)bestemming vast. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - omgevingsvergunningen afgeleverd worden.

Een RUP is dus een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in uw buurt in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden. Op welke plaatsen kunnen er woningen, bedrijven, winkels, openbare ruimte en recreatie komen? Hoe hoog en hoe uitgebreid mag er worden gebouwd? Kortom, een RUP bepaalt de toekomst van de wijk. Alle toekomstige ontwikkelingen worden aan dit plan getoetst.

De voordelen van een RUP

De voordelen van een RUP

De RUP's zijn veel flexibeler dan de BPA's. De stedenbouwkundige voorschriften van de RUP's kunnen na verloop van tijd in werking treden of hun inhoud kan op een bepaald tijdstip veranderen. De stedenbouwkundige voorschriften van de RUP's kunnen ook modaliteiten voorschrijven die bij de inrichting van een gebied in acht moeten worden genomen. Het RUP is een instrument dat beter kan inspelen op de dynamiek van de samenleving. Het beschrijft ook beter hoe de functies of activiteiten zich tot elkaar verhouden.

Procedure en toelichting kernbegrippen

Procedure en toelichting kernbegrippen

1) proces- en startnota:

Een procesnota is een toelichtend document waarin de stappen van het proces worden omschreven, zowel de stappen die al doorlopen zijn als de stappen die nog gezet moeten worden om tot een finaal RUP te komen. Het is een informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.

De startnota is een document dat de “start” vormt van de procedure om tot een RUP te komen. Een startnota omschrijft de doelstellingen van het RUP alsook de te onderzoeken milieueffecten.

Na goedkeuring door het college wordt

 • een participatiemoment georganiseerd
 • advies gevraagd aan alle betrokken instanties
 • advies gevraagd aan de districtsraad en Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening)

2) scopingnota:

De scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft aan hoe omgegaan wordt met de adviezen en de inspraakreacties. Het bevat alle te onderzoeken aspecten en effectbeoordelingen. Daarnaast geeft het richting aan het onderzoek voor het plan en de effecten.

 • alle adviezen op de startnota worden verwerkt tot een scopingnota
 • de scopingnota wordt goedgekeurd door het college

3) voorontwerp RUP: na goedkeuring door het college wordt

 • advies gevraagd aan alle betrokken instanties
 • advies gevraagd aan de districtsraad en de Gecoro

4) ontwerp RUP: na goedkeuring door de gemeenteraad

 • wordt advies gevraagd aan de deputatie en het departement omgeving
 • wordt een openbaar onderzoek georganiseerd gedurende 60 dagen
 • adviseert de Gecoro over de ingediende adviezen en bezwaarschriften

5) goedkeuring RUP: het RUP wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

Na verloop van de schorsings-/vernietigingstermijn en publicatie in het staatsblad is het RUP rechtsgeldig.

Actieve BPA’s + RUP’s

Actieve BPA’s + RUP’s

Ontdek alle actieve bpa’s en rup’s op via deze webtoepassing. Deze maakt het mogelijk de verordenende plannen en verordeningen opgemaakt door het Vlaams Gewest en de Vlaamse lokale besturen in detail te raadplegen.

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

NIEUW – Inspraakperiodes over projecten in uw buurt op een rijtje

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid:

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s (namelijk ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, klimaat, energie, wonen of onroerend erfgoed, water, ruilverkaveling en landinrichting)
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via deze link vindt u het portaal terug en kan u vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vindt u er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet u nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.