tenlasteneming

Wat

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document dat je invult om een vreemdeling uit te nodigen voor een kort verblijf in België. De verbintenis kan je enkel aangaan als je over voldoende middelen beschikt. Hiervan moet je bij aanvraag bewijsstukken voorleggen.
  

meenemen

meenemen

  • bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt (loonfiches van de laatste drie maanden, pensioenfiches, bewijs van uitkeringen, belastinguittreksel van het voorafgaande jaar, ...)
  • de gegevens van de vreemdeling die naar België wenst te komen: naam en voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, nummer nationaal paspoort, huidige verblijfplaats, 
    plaats waar de visumaanvraag zal gebeuren
  • eventueel het reeds volledig en correct ingevuld document, RECTO VERSO afgedrukt